PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologické výpočty v energetice - M218001
Anglický název: Technological Calculations in Energetics
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Macák Jan doc. Ing. CSc.
Mištová Eva Ing. Ph.D.
Záměnnost : N218009
Anotace -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (22.01.2018)
Předmět je zaměřen na procesy spojené s dokonalým a nedokonalým spalováním paliva (výhřevnost, teplota hoření, koeficient přebytku vzduchu, obecná rovnice kyslíkové bilance, množství a složení spalin a jejich odsiřování), v další části pak na termodynamické procesy na elektrárně (práce, termická a termodynamická účinnost, carnotizace cyklu), výpočty spojené s paroplynovým cyklem s chladícími cykly a cykly tepelných čerpadel.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (22.01.2018)

Studenti budou umět:

Vypočítat množství a složení spalin při dokonalém a nedokonalém spalování paliva, skutečnou teplotu hoření, koeficient přebytku vzduchu, ztráty tepla, bilanci parogenerátoru, tepelnou a termodynamickou účinnost, množství vyrobené páry, spáleného paliva a příslušné množství chladící vody a její ztráty, regulaci přehřáté páry vstřikováním kondenzátu, účinnost paroplynnového cyklu a hodnoty spojené s chlazením na nízké teploty při práci v mokrém nebo suchém cyklu chladícího zařízení.

Literatura -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (22.01.2018)

Z:Mištová E.,Macák J., Jelínek L.:Energetika-Návody k výpočtům,VŠCHT Praha,2016,978-80-7080-946-4

D:Vošta J., Matějka Z., Macák J.:Energetika,VŠCHT Praha,1999,80-7080-358-4

D:Tabulky a diagramy z oboru paliv, SNTL Praha 1956

D:Výpočty termodynamických, transportních a ostatních vlastností obyčejné vody,CZ NC PWS,Ústav termomechaniky AV ČR,Praha,2001,80-85918-63-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (22.01.2018)

https://uen.vscht.cz/studium/8321/10465

https://uen.vscht.cz/studium/8321/8735/10467

https://uen.vscht.cz/files/uzel/10468/0001~~S81LLUpPLclMzj68UqEkMak0J7sSAA.pdf?redirected

https://uen.vscht.cz/files/uzel/10468/0002~~y9AtVkjJTEwvSswFAA.pdf?redirected

Sylabus -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (22.01.2018)

1. Druhy paliv ve výrobě energií, vlastnosti. Spotřeba energií. Spalné teplo, výhřevnost.

2. Efektivní spalování. Přebytek vzduchu. Metody analýzy spalin.

3. Nedokonalé spalování. Stanovení součinitele přebytku vzduchu. Kyslíková bilance.

4. Teplota hoření. Disociace spalin. Rychlost hoření, meze zápalnosti, stabilita spalování.

5. Účinnost kotle a její stanovení. Záruční zkoušky (norma ČSN 070302).

6. Stavové diagramy vody a vodní páry. Výpočty podle formulací IAPWS (IFC67, IF97)

7. Zjišťování stavu mokré páry, metody, zařízení.

8. Tepelné oběhy. Účinnost, její zvyšování.

9. Energetické výrobny. Zjednodušená schémata, využité teplo, ztráty.

10. Parní turbíny, expanze v h-s diagramu. Termodynamická účinnost.

11. Výroba elektrické energie. Základní ukazatelé a jejich stanovení.

12. Chladící okruhy elektráren, kondenzátor, entalp. bilance kondenzátoru. Bilance chl. okruhu.

13. Paroplynové cykly, znázornění dějů v t-s diagramu, účinnost.

14. Chlazení na nízké teploty. Kompresorové a absorpční cykly. Tepelná čerpadla.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (01.02.2018)

Energetika

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (01.02.2018)

dva průběžné testy nebo souhrnný test = zápočet;

ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.8 22
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.7 48
Účast na seminářích 2 56
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha