PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř environmentálních rizik v energetice - M218015
Anglický název: Laboratory of Environmental Risks in Power Engineering
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mištová Eva Ing. Ph.D.
Pohořelý Michael doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (07.02.2018)
Studenti si experimentálně ověří znalosti o provozu průmyslových zařízení. Laboratorní práce jsou zaměřeny na procesy, které hodnotí vstupní parametry surovin, technologické a analytické postupy pro bezpečné provozování zařízení a také možnosti zmírnění environmentálních rizik provozu průmyslových zařízení.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Studenti budou umět:

Experimentálně hodnotit normovanými metodami environmentální dopady provozu průmyslových zařízení; správně aplikovat analytickou metodu podle zásad správné laboratorní praxe; vypracovat laboratorní protokol i navrhnout řešení problému a kombinovat technologické i analytické informace.

Literatura -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Návody k laboratorním cvičení viz stránka ústavu : https://uen.vscht.cz/studium/

Sylabus -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (06.02.2018)

1. Stanovení kvality předúpravy vody pro membránové technologie

2. Základy metalografické analýzy

3. Odstraňování radioizotopů z prostředí

4. Stanovení vybraných vlastností sorbentů

5. Zhodnocení predikce životnosti ionexů

6. Základní zhodnocení materiálu jako protiradiační bariéry

7. Hodnocení stavu pokrytí jaderného paliva elektrochemicky

8. Stanovení obsahu biosložky v motorové naftě

9. Technický rozbor tuhého paliva

10. Vyluhovatelnost popelů - stanovení organických látek

11. Vyluhovatelnost popelů - stanovení toxických kovů

12. Bezpečné nakládání s hořlavinami - bod vznícení; bod hoření a rychlost hoření

13. Stanovení celkového obsahu těžkých kovů v odpadním materiálu

14. SEM analýza materiálů pro pokročilou energetiku

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Energetika

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Vypracované protokoly s hodnocením vedoucího práce studenti předkládají ke kontrole garantovi předmětu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha