PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Vzorkování pro analýzu životního prostředí - M240003
Anglický název: Sampling in Environmental Analysis
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 15 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kroužek Jiří Ing. Ph.D.
Kohout Petr RNDr.
Záměnnost : N240003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na získání teoretických dovedností v problematice vzorkování složek životního prostředí. Studenti si osvojí základní znalosti přípravy programu odběru vzorků, zpracování plánu vzorkování pro splnění definovaných cílů, bezpečnosti při vzorkování, úpravě a transportu vzorků či nejrůznějším analytickým omezením spolehlivosti programů vzorkování. Předmět je teoretickým základem pro další vyučovaný předmět "Laboratoř vzorkování životního prostředí" a je vyučován v průběhu letního semestru. Předmět se podrobně věnuje problematice vzorkování pevných materiálů, podzemních, povrchových a odpadních vod, odpadů a půdního vzduchu. Studenti se seznámí s jednotlivých vzorkovacími technikami a nejběžněji používanými typy vzorkovačů. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit požadavky písemné a ústní části zkoušky.
Poslední úprava: Kroužek Jiří (23.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Provádět odběry vzorků jednotlivých složek životního prostředí

Zpracovávat protokoly o odběru vzorků dle platné legislativy

Zpracovat plán vzorkování

Úspěšné ukončení předmětu je podmíněno složením písemné a ústní části zkoušky.

Poslední úprava: Kohout Petr (24.01.2018)
Literatura -

D:Janků, J., Čermák, J.: Vzorkování odpadů, VŠCHT, Ústav chemie ochrany prostředí (2006)

D:Horálek V., Ševčík J.G.K., Čurdová E., Helán V. a kol. Vzorkování I - obecné zásady, Český Těšín: 2 THETA, 2010, ISBN 978-80-86380-53-7

D:Kotlík B., Langhans J., Bernáth P., Kraják V. a kol. Vzorkování II - životní prostředí, Český Těšín: 2 THETA, 2016, ISBN 978-80-86380-81-0

D:Metodický pokyn MŽP - Vzorkování v sanační geologii (2006)

D:Metodický pokyn odboru odpadů MŽP pro vzorkování odpadů (2008)

D:Field sampling procedures manual, New Jersey Department of Environmental protection, 2005

Poslední úprava: Kohout Petr (24.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do problematiky vzorkování

2. Faktory ovlivňující jakost programu zkoušení

3. Postup při přípravě programu zkoušení a při zpracování plánu vzorkování, dokumentace vzorkovacích prací

4. Bezpečnost práce při odběrech vzorků

5. Vzorkování pevných materiálů I

6. Vzorkování pevných materiálů II

7. Vzorkování kapalných materiálů I

8. Vzorkování kapalných materiálů II

9. Vzorkování půdního vzduchu

10. Vzorkování odpadů (souhrn)

11. Úpravy vzorků v terénu (pevné, kapalné vzorky)

12. Balení, konzervace, skladování, doprava a předání vzorku do laboratoře (pevné, kapalné vzorky)

13. Validace vzorkovací a analytické metody (řízení jakosti vzorkovacích a analytických prací)

14. Vlastní provedení zkoušek - vyhodnocení výsledků zkoušek - závěrečné zprávy (zkouška)

Poslední úprava: Kohout Petr (24.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Základy toxikologie a ekologie

Analytická chemie I

Analytika odpadů

Poslední úprava: Kohout Petr (24.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Absolvování předmětu je podmíněno zpracováním projektu na zadané téma a písemnou a ústní zkouškou.

Poslední úprava: Kroužek Jiří (24.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.4 12
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.6 44
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha