PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Oběhové hospodářství - M240017
Anglický název: Waste management and Circular economy
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Záměnnost : N240032
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Březina Milan Ing. CSc. (22.01.2018)
Předmět osvětluje cíle a nástroje týkající se oběhového hospodářství, ve kterém je hodnota výrobků, materiálů a zdrojů v hospodářství zachována co nejdéle a ve kterém je minimalizován vznik odpadů. Dále je kladen důraz na koncepční prvky uplatňované v odpadovém hospodářství, které mohou podporovat přechod k oběhovému hospodářství (zejména plány odpadového hospodářství a programy předcházení vzniku odpadů). Předmět se zaměřuje na oblasti jako jsou komunální odpady (vč. tříděných složek – papír, plast, nápojové kartony, kovy, sklo), odpady spadající do režimu zpětného odběru, nebezpečné odpady, potravinový odpad, stavebnictví apod. a to z pohledu celého životního cyklu, největší důraz je přitom kladen na fázi ukončení životnosti výrobku, do které spadá zejména systém sběru a shromáždění.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Březina Milan Ing. CSc. (22.01.2018)

Studenti budou umět:

Popsat systémy sběru a shromáždění pro jednotlivé odpadové komodity, vč. specifik pro dané komodity s ohledem na typ výrobku (obsah nebezpečných složek, materiálová struktura, životnost atd.) a specifických legislativních požadavků.

Prokázat základní orientaci ve strategických dokumentech vztahujících se k odpadovému a oběhovému hospodářství.

Aplikovat nabyté znalosti v koncepční činnosti vztahující se k odpadovému a oběhovému hospodářství.

Literatura -
Poslední úprava: Březina Milan Ing. CSc. (22.01.2018)

D: Odpady jsou zdroje; Oběhové hospodářství v praxi, ISBN: 978-80-7212-608-8; MŽP

D: Průvodce předcházením vzniku odpadů na komunální úrovni, ISBN: 978-80-7212-611-8, MŽP (v rámci TAČR Beta č. TB050MZP009)

D: Průvodce předcházením vzniku stavebních odpadů, ISBN: 978-80-7212-613-9, MŽP (v rámci TAČR Beta č. TB050MZP009)

D: Průvodce předcházením vzniku odpadů z potravin v soukromém sektoru pohostinství a stravování, ISBN: 978-80-7212-612-5, MŽP (v rámci TAČR Beta č. TB050MZP009)

Studijní opory -
Poslední úprava: Březina Milan Ing. CSc. (22.01.2018)

Studijní materiály na intranetových stránkách ústavu

Sylabus -
Poslední úprava: Březina Milan Ing. CSc. (22.01.2018)

1. Základní principy oběhového hospodářství (cíle, strategické dokumenty – oběhové hospodářství, udržitelný rozvoj, politika druhotných surovin)

2. Základní pojmy, principy a legislativní povinnosti odpadového hospodářství (shromažďování, sběr, nakládání)

3. Podpůrné nástroje oběhového hospodářství (finanční nástroje, rozšířená odpovědnost výrobce, EVVO, ekodesign, a dobrovolné nástroje atd.)

4. Podpůrné datové a informační zdroje (vyhledávání, práce s nimi, interpretace)

5. Koncepční činnost v odpadovém hospodářství (plány odpadového hospodářství)

6. Předcházení vzniku odpadů (programy předcházení vzniku odpadů)

7. Komunální odpad (materiálová skladba, systémy shromažďování a sběru), vč. využitelných suroviny jako plasty, papír, sklo, hliník, železo

8. Elektrická a elektronická zařízení (jednotlivé fáze životního cyklu)

9. Autovraky a pneumatiky (jednotlivé fáze životního cyklu)

10. Baterie a akumulátory (jednotlivé fáze životního cyklu)

11. Stavební a demoliční činnost (jednotlivé fáze životního cyklu stavby)

12. Potravinový odpad (jednotlivé fáze životního cyklu) a bioodpady

13. Nebezpečné odpady (vlastnosti, sběr a shromažďování)

14. Exkurze – sběrný dvůr, kompostárna či jiné zařízení pro nakládání s odpady

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Březina Milan Ing. CSc. (22.01.2018)

Žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha