PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Terénní a mobilní analýza - M240019
Anglický název: Field Portable Analysis
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 12 / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://uchop.vscht.cz/predmety/portables
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Studenti se seznámí s principy mobilních analytických metod a jejich použitím pro analýzy vzorků v terénu. Naučí se volit vhodnou analytickou metodu pro konkrétní typy vzorků, naučí se principy správného odběru a úpravy vzorku pro in-situ analýzu v terénu. Rovněž studenti získají praktické dovednosti s prováděním terénních analýz a budou seznámeni se základy bezpečnosti při práci s mobilními analytickými přístroji.
Poslední úprava: Martinec Marek (24.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v mobilních instrumentálních analytických metodách.

Znát základní principy spektrálních metod a interpretace získaných spekter.

Vyhodnocovat kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.

Znát principy odběru a úpravy vzorky pro potřeby terénní analýzy a transportu do laboratoře.

Řešit konkrétní problémy analýzy reálných vzorků.

Znát základní principy bezpečnosti práce s mobilními analytickými přístroji a základy první pomoci.

Poslední úprava: Martinec Marek (25.01.2018)
Literatura -

D:VOLKA, Karel. Analytická chemie I. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1995. ISBN 80-7080-245-6.

D:VOLKA, Karel. Analytická chemie II. Praha: VŠCHT, 1997. ISBN 978-80-7080-227-4.

D:KEALEY, D. a P. J. HAINES. Analytical chemistry. Oxford: BIOS, 2002. Instant notes series. ISBN 1-85996-189-4.

D:ZÁRUBA, Kamil. Analytická chemie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. ISBN 978-80-7080-950-1.

D:ZÁRUBA, Kamil. Analytická chemie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. ISBN 978-80-7080-951-8.

D:ROBINSON, James W., Eileen M. Skelly FRAME a George M. FRAME. Undergraduate instrumental analysis. 6th ed. /. New York: M. Dekker, c2005. ISBN 0-8247-5359-3.

D:ROUESSAC, Francis. a Annick. ROUESSAC. Chemical analysis: modern instrumentation methods and techniques. 2nd ed. Chichester: John Wiley, 2007. ISBN 978-0-470-85903-2.

Poslední úprava: Martinec Marek (24.01.2018)
Studijní opory -

https://uchop.vscht.cz/predmety/portables

Poslední úprava: Martinec Marek (24.01.2018)
Sylabus -

1. Použití mobilních analyzátorů v terénu

2. Mobilní analýza nebezpečných plynných a těkavých látek (PID, FID, …), ČHMÚ (AIM, MIM, ISKO)

3. Multiparametrické sondy (pH, ORP, vodivost, DO, ISE, optické a elektrochemické elektrody)

4. UV-VIS spektrofotometry, terénní analýza složení kapalin

5. Ramanova spektrometrie a mobilní Ramanovy spektrometry

6. Infračervená spektrometrie a mobilní FT-IR a NIR spektrometry

7. Radioaktivita a Geiger-Müllerovy počítače

8. Mobilní gamma spektrometry a mobilní XRF spektrometry

9. Mobilní GC-MS detektory, plynová chromatografie a detektory

10. Odběr a úprava vzorků pro terénní měření a transport vzorku

11. Terénní analýza plynů, kapalin a pevných látek

12. Terénní analýza neznámých a nebezpečných látek, cenných předmětů a uměleckých děl

13. Bezpečnost při práci s mobilními přístroji

14. První pomoc v terénu

Poslední úprava: Martinec Marek (25.01.2018)
Vstupní požadavky -

Absolvování Analytické chemie I a II nebo Analytické chemie A a B

Poslední úprava: Martinec Marek (23.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie

Organická chemie

Fyzika

Fyzikální chemie

Poslední úprava: Martinec Marek (23.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování předmětu je podmíněno získáním zápočtu a zkoušky. Zápočet, který je podmínkou připuštění ke zkoušce, bude udělen na základě aktivit studenta během všech cvičení a bude tvořit část výsledné známky. Zkouška se bude skládat ze dvou částí - písemného testu a ústní zkoušky.

Poslední úprava: Martinec Marek (25.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1.5 42
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha