PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Management udržitelnosti - M241003
Anglický název: Sustainability management
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Veber Jaromír prof. Ing. CSc.
Záměnnost : AM241003
Je záměnnost pro: AM241003
Anotace -
Předmět Management udržitelnosti je zaměřen na témata udržitelnosti, která se stávají základním pilířem podnikání i státní správy, a to především v akcentu na surovinovou a energetickou bezpečnost. V současné době je udržitelný rozvoj základním principem a prioritním cílem politik Evropské Unie. Znalost managementu udržitelnosti se stává nedílnou součástí úspěšných business modelů a to i v technologické a výrobní sféře. Předmět Management udržitelnosti integruje udržitelné principy podnikání v řadě aspektů, z nichž jsou na prvním místě chápány otázky surovinové a energetické, environmentální aspekty a technologické požadavky udržitelnosti a některá další témata, bez kterých nelze udržitelnost realizovat v praxi: ekonomické, sociální, a etická. V tomto předmětu budou posluchači seznámeni s východisky a cíli udržitelného rozvoje s důrazem na technologie, suroviny, energetiku a dále s implementací strategie udržitelného rozvoje. Udržitelnost s ohledem na suroviny, energetiku, environmentální aspekty a další položky bude představena jak na korporátní tak i produktové úrovni.
Poslední úprava: Trecáková Tatiana (02.05.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti se budou orientovat v problematice korporátní i produktové udržitelnosti a také budou znát základní požadavky z oblasti reportingu udržitelnosti. Nabyté znalosti umožní studentům navrhnout a integrovat interní firemní strategie, hodnoty a zásady s cílem zajištění odpovědného chování v souladu s udržitelným rozvojem.

Poslední úprava: Trecáková Tatiana (24.03.2022)
Literatura -

D: Toivanen, R.: Situating Sustainability, Helsinki University Press, 2021

D: Blackburn, W. R.: The Sustainability Handbook, Routledge, 2007

D: Mulligan, M.: Introduction to Sustainability, 2017, RMIT University Australia

D: J. Zink, K.: Corporate Sustainability as a Challenge for Comprehensive Management, 2008, Physica-Verlag

D: Hitchcock, D.: Business Guide to Sustainability, 2015

Poslední úprava: Trecáková Tatiana (02.05.2022)
Studijní opory -

Studijní materiály na intranetových stránkách ústavu.

Poslední úprava: Trecáková Tatiana (24.03.2022)
Sylabus -

1. Udržitelný rozvoj – úvod (co je udržitelnost, 3 pilíře udržitelnosti, politika EU, cíle udržitelného rozvoje). Principy zavádění udržitelnosti do technologických a výrobních organizací.

2. Přístupy managementu udržitelnosti se zaměřením na technologie, surovinovou a energetickou bezpečnost a východiska jeho implementace do průmyslové praxe (Eco-business, Environmental Management, Lean Manufacturing, Social Sustainability Management)

3. Udržitelný rozvoj v ČR - implementace na národní úrovni. Responsible Care (Udržitelnost v Chemickém průmyslu), CSR a managementu udržitelnosti, strategie a plánování technologických výrob, neustálé zlepšování, integrovaný management udržitelnosti.

4. Korporátní udržitelnost - východiska. Materiality analysis - analýza kritických surovin. Výpočty.

5. Korporátní udržitelnost - východiska. Six sigma, Lean - analýza a optimalizace kritických procesů ve výrobě. Výpočty.

6. Reporting udržitelného rozvoje (princip materiality, reportingové rámce, směrnice EU k reportingu a povinnosti podniků).

7. Zpráva o životním prostředí výrobního/technologického podniku. Pravidla a principy reportování.

8. Zpráva o udržitelnosti výrobního/technologického podniku. Pravidla a principy reportování.

9. Ukazatele udržitelnosti (GRI, nefinanční reporting a další rámce).

10. Metodiky pro stanovení ukazatelů udržitelnosti. Metody výpočtu, benchmarking.

11. Využití metody LCA při výpočtu ukazatelů udržitelnosti.

12. Udržitelnost produktu a ekodesign (EPD, PEF, metodiky, principy) se zaměřením na technologické a výrobní organizace.

13. Odpovědná komunikace a PR technologických a výrobních organizací, příklady, zodpovědné zadávání zakázek.

14. Prezentace projektů/Exkurze

Poslední úprava: Trecáková Tatiana (02.05.2022)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Trecáková Tatiana (24.03.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha