PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Semestrální práce - biotechnologie - M319014
Anglický název: Biotechnology: Semestral Work
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N319025
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D. (16.09.2023)
Předmět je zaměřen na vypracování podrobné odborné rešerše na téma jenž obvykle souvisí s tématem diplomové práce studenta. V rámci předmětu studenti prohloubí své znalosti v oblasti využití sekundárních literárních zdrojů. Naučí se informace z těchto zdrojů samostatně zpracovávat, strukturovat do vhodných kapitol a hodnotit v širších souvislostech. Při zpracování rešerše dodrží všechny formální požadavky na strukturu textu, obrázkové přílohy a citace literárních zdrojů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D. (16.09.2023)

Studenti budou umět:

Vyhledávat primární a sekundární zdroje informací pomocí všech dostupných databází (Chemical Abstracts, ISI Web of Science, Scopus).

Analyzovat a hodnotit informace v širokém kontextu pocházející z vědeckých a odborných článků, přehledových článků a patentové literatury.

Strukturovat informace z odborné literatury a zpracovávat je ve formě odborného textu s uvedením přesných literárních zdrojů.

Literatura -
Poslední úprava: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D. (16.09.2023)

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce hledají studenti s pomocí databází odborné recenzované literatury.

Studijní opory -
Poslední úprava: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

http://e-learning.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D. (16.09.2023)

Semestrální práce studentů na zadané téma začne vyhledáním relevantních literárních zdrojů při použití všech dostupných databází. Z těchto zdrojů studenti pod vedením pedagogů extrahují informace související se zadaným tématem. Vypracují vhodnou strukturu pro přehledový článek a naplní jí faktografií nalezenou v literatuře. Výsledky rešerše v přehledovém článku podrobně vyhodnotí a formulují závěry v dostatečně širokém kontextu. U informací použitých v práci uvedou správné citace a ty seřadí na konci přehledové práce v seznamu použité literatury. Výstupem práce s odbornou literaturou bude přehledový článek odpovídajícího rozsahu a splňující všechny formální požadavky.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D. (16.09.2023)

Výstupem je přehledový článek odpovídajícího rozsahu a splňující všechny formální požadavky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1.1 32
Práce na individuálním projektu 2.9 80
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha