PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Biotechnologie v chemické a farmaceutické výrobě - M319017
Anglický název: Biotechnology in Chemical and Pharmaceutical Industry
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Masák Jan prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N319035
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Chemický a farmaceutický průmysl využívá ve stále větším rozsahu biotechnologické procesy pro získávání nových sloučenin, případně pro snižování nákladů a ekologické zátěže při výrobě stávajících sloučenin. Úvodní přednášky poskytnou detailní informace o současném rozsahu implementace biotechnologických procesů v uvedených průmyslových odvětvích. Dále jsou vysvětlovány metody přípravy klíčového prvku biotechnologie - biologického činitele se schopností vysoké produkce požadované látky a následně jsou probrány specifické znaky jednotkových operací up-stream a down-stream procesů pro různé typy biotechnologií. Podrobně jsou probírány jednotlivé typy procesů na příkladech konkrétních látek využívaných v chemickém a zejména farmaceutickém průmyslu. Zvláštní pozornost je věnována bitransformačním procesům. Součástí seminářů je samostatná práce jejímž výstupem je návrh biotechnologického procesu pro výrobu konkrétní vybrané látky.
Poslední úprava: Masák Jan (03.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

zvolit vhodné postupy pro přípravu průmyslového biologického činitele (mikroorganismu, enzymu, rostlinné či živočišné tkáňové kultury);

rámcově navrhnout biotechnologický proces pro výrobu určité látyk;

posoudit procesní, zdravotní a ekonomická rizika konkrétní biotechnologie;

využít rozsáhlé faktografie při uplatňování biotechnologických procesů v chemickém a biotechnologickém průmyslu

Poslední úprava: Masák Jan (02.01.2018)
Literatura -

Z:Moo-Young, M:Comprehensive Biotechnology (2nd ed.), Elsevier, Amsterdam, 2011,9780080885049

D:Rehm,H.-J.,Reed G.: Biotechnology, 12 Vols., 2nd Ed, Wiley, Weinheim, 2008,9783527620821

D:Flickinger, M.C.: Encyclopedia of Bioprocess Technology, Wiley, 2008,9780471250586

D:Ho, R.J.Y: Biotechnology and Biopharmaceuticals, Wiley, 2003,0471206903

Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Masák Jan (03.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Zpracování a obhájení seminární práce.

Poslední úprava: Masák Jan (03.02.2018)
Sylabus -

1. Úvod - postavení biotechnologií v chemickém a farmaceutickém průmyslu

2. Charakteristika jednotlivých biotechnologických procesů

3. Vývoj biologického činitele procesu - fyziologická adaptace, genová modifikace, transformace vyšších organismů

4. Biotechnologická produkce primárních a sekundárních metabolitů - jednotkové operace, řízení procesů, ekonomická bilance

5. Biotechnologická produkce biofarmaceutik - charakteristika procesů

6. Biotransformace - základní charakteristika procesů

7. Biotransformace - příklady

8. Antibiotika - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy

9. Antibiotika - současný stav produkce ve světě, výzkum a vývoj

10. Kancerostatika - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy

11. Alkaloidy - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy

12. Vitamíny - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy

13. Enzymy - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy

14. Polysacharidy - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy

Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)
Studijní prerekvizity -

Biochemie, Mikrobiologie, Bioinženýrství

Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet na základě prezentace seminární práce.

Ústní zkouška.

Poslední úprava: Masák Jan (03.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 2 56
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha