PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratoř Biotechnologie léčiv III - M319021
Anglický název: Pharmaceutical Biotechnology: Laboratory III
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N319039
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)
Laboratorní předmět představuje pokračování experimentální práce vykonané v rámci předmětu Laboratoř biotechnologie léčiv II. Studenti v rámci předmětu rozpracují do detailů rešerši na dané téma. Podle potřeby rozšíří metodické přístupy související se zadaným tématem. Pokračují v samostatné a systematické experimentální práci. V průběhu práce si prohloubí znalosti statistických metod pro zpracování experimentálních dat, naučí se je vhodnými způsoby vyhodnotit, srovnat s publikovanou literaturou a vypracovat výzkumnou zprávu se strukturou vědeckých článků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)

Studenti budou umět:

Nastudovat a osvojit si nové metodické postupy v experimentální práci.

Samostatně plánovat a provádět laboratorní experimenty v plném rozsahu dostupných metodik určených pro dané individuální téma.

Podrobně analyzovat a hodnotit experimentální data, zpracovávat je ve formě vědecké publikace s uvedením přesných literárních zdrojů.

Prezentovat výsledky jejich experimentální činnosti a obhajovat je formou prezentace a diskuze.

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce si hledají studenti s pomocí sekundárních literárních zdrojů.

Studijní opory -
Poslední úprava: Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

https://e-learning.vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)

Předmětem laboratoří jsou samostatná témata vypisovaná pedagogy FPBT. V rámci zpracování těchto témat si osvojí studenti moderní laboratorní techniky zejména v následujících oborech: mikrobiologie, biochemie, imunochemie, molekulární biologie, genetika, buněčná fyziologie, bioinženýrství, biotechnologie a dalších. Laboratorní práce studentů bude vycházet ze zkušeností získaných v rámci předmětu Laboratoř biotechnologií II. Studenti v průběhu předmětu prohloubí teoretické znalosti v dané oblasti vymezené tématem a zapojí tyto vědomostí do širšího kontextu. Nedílnou součástí výuky jsou: práce s původní vědeckou literaturou, naplánování a provedení experimentů, metody zpracování naměřených dat a prezentace výsledků. Výsledky pokusů zpracují, vyhodnotí a srovnají s dostupnými údaji v literatuře. Výstupem Laboratoří oboru Biotechnologie léčiv III je zpracování výsledků zadaného tématu formou odborného článku a ústní prezentace.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Laboratoř Biotechnologie léčiv II

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Studenti zpracují výsledky své experimentální činnosti do podoby odborného sdělení a obhájí je formou prezentace a diskuze.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5,9 165
Obhajoba individuálního projektu 0,1 3
Práce na individuálním projektu 1 28
8 / 8 224 / 224
 
VŠCHT Praha