PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratoř speciální biochemie - M320012
Anglický název: Advanced Biochemistry: Laboratory
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/5, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M320055
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D.
Novotná Zuzana doc. Dr. Ing.
Třída: Základní laboratoře
Specializační laboratoř
Záměnnost : N320036
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí základního kurzu biochemie a osvojení si nových technik moderní biochemie. Studenti v době zápisu předmětu již zpravidla pracují v laboratořích, cílem kurzu tedy je doplnění spektra používaných metod biochemie a molekulární biologie. Výuka probíha formou kurzu, doplněného diskuzí s vyučujícími.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

Studenti budou umět:

  • izolovat proteiny z různých zdrojů
  • charakterizovat enzymovou aktivitu
  • určit míru kooperativity enzymu v průběhu denaturace
  • identifikovat protein pomocí hmotnostní spektrometrie
  • izolovat a charakterizovat plasmidovou DNA pomocí restrikční analýzy
  • analyzovat a zpracovávat výsledky formou protokolu
Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O.: Laboratorní techniky biochemie. 1. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2006. ISBN 80-7080-586-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

Kodíček Milan: Biochemické pojmy : výkladový slovník (http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/)

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Vypracování a odevzdání protokolů ze všech laboratorních úloh.

Klasifikace alespoň E z každého z odevzdaných protokolů.

Alespoň 50% bodů ze závěrečného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

1. Správná laboratorní praxe, bezpečnost práce

2. Teoretický úvod k laboratorním úlohám

3. Chromatografie biomakromolekul a vyhodnocení purifikačních procesů

4. Elektroforetická analýza proteinů erytrocytové membrány

5. Základní charakterizace purifikovaných preparátů bílkovin

6. Enzymová kinetika (allosterické enzymy)

7. Moderní metody identifikace bílkovin

8. Fyzikálně-chemické vlastnosti proteinů

9. Imunochemické techniky

10.Základní techniky molekulární biologie

11.Izolace subcelulárních částic

12.Studium základních metabolických dějů

13.Metody stanovení katalytických aktivit enzymů

14.Závěrečné zhodnocení a volná diskuze

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (27.02.2018)

Biochemie

Laboratoř biochemie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Novotná Zuzana doc. Dr. Ing. (25.01.2018)

Je nutné písemně vypracovat protokoly z jednotlivých úloh a odevzdat v termínu. Zkouška se skládá z písemné části.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha