PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Klinická laboratorní diagnostika - M320029
Anglický název: Clinical Laboratory Diagnostics
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Fusek Martin prof. Ing. CSc.
Krausová Martina doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N320011, N320011A
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (08.02.2018)
V předmětu Klinická laboratorní diagnostika se studenti seznámí s několika oblastmi. Základem je vysvětlení fysiologického a patofysiologického významu jednotlivých parametrů s důrazem na pochopení souvislostí mezi biochemií, fysiologií a daným onemocněním. Dále budou vysvětleny hlavní metodické přístupy využívané v humánní diagnostice. Potése studium soustředí na hlavní analyzované molekuly, které využívá současná medicína a to podle funkce těchto molekul - např. enzymy, tuky, hormony atd. U každé kategorie je vysvětlena funkce a využití pro diagnostiku. V poslední části se studium zaměřuje na oblasti diagnostiky jater, ledvin a na diagnostiku vnitřního prostředí organismu včetně acidobasické rovnováhy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Krausová Martina doc. Ing. Ph.D. (11.01.2018)

Studenti budou umět:

Studenti získají znalosti o celkovém provozu laboratoří, o kontrole kvality analytických metod a též i o dalších vyšetřovacích laboratorních metodách, používaných v medicínské praxi.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

Z:Schneiderka P. a kol., Stanovení analytů v klinické biochemii,1.část, Praha, Karolinum,1999, 80-7184-761-5

Z:Schneiderka P. a kol., Kapitoly z klinické biochemie,Karolinum, 2004, 80-246-0678-X

D:Zima T. a kol.: Laboratorní diagnostika, třetí doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2013, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

D:Racek, J. a kol.: Klinická biochemie. Druhé, přepracované vydání Galén + Karolinum, Praha, 2006, 80-7262-324-9

D:Štern, P.a kol.: Obecná a klinická biochemie. Praha, Karolinum, 2011, 978-80-246-1979-8

D: Mačák J., Mačáková J. a Dvořáčková J.: Patologie. 2., doplněné vydání.

Grada Publishing 2012, 978-80-247-3530-6

Studijní opory -
Poslední úprava: Krausová Martina doc. Ing. Ph.D. (11.01.2018)

Přednášky, které jsou pro studenty dostupné v elektronické podobě.

Sylabus -
Poslední úprava: Krausová Martina doc. Ing. Ph.D. (11.01.2018)

1. Úvod

Obor klinické biochemie - definice, historie, základní úkoly / Přehled přednášených témat / Základní analyzované materiály v klinické laboratoři / Kvalita biochemického vyšetření / Bezpečnost práce

2. Metody v klinické biochemii

Separační metody / Analytické metody / Analytické metody - molekulárně genetická analýza - molekulární diagnostika

3. Dokončení analytické metody

Analytické metody - imunochemické metody / Přehled vyšetření - základní vyšetřované parametry / Specifická vyšetření

4. Poruchy metabolismu aminokyselin

Přehled aminokyselin / Metabolismus aminokyselin / Poruchy metabolismu a jejich detekce

5. Proteiny a klinická biochemie

Hlavní typy a funkce proteinů / Metabolismus proteinů - vznik a odbourávání / Vyšetření proteinů / Hlavní klinicky významné plasmatické proteiny / Proteiny nalézané v moči

6. Enzymy - funkce a její poruchy

Úloha enzymů v organismu / Určování enzymatické aktivity / Hlavní enzymy v klinické biochemii a jejich stanovení

7. Metabolismus cukrů a jeho poruchy

Cukry a jejich metabolismus / Fysiologické funkce cukrů / Diabetes a jeho vyšetření / Další poruchy metabolismu cukrů

8. Lipidy a jejich metabolismus

Struktura a fysiologické funkce / Trávení a transport / Apolipoproteiny / Enzymy lipidového transportu / Ateroskleróza / KB stanovení

9. Funkce jater a související biochemická vyšetření

Játra - popis a metabolismus / Onemocnění jater / Analytické postupy pro diagnostiku onemocnění jater

10. Funkce ledvin a související biochemická vyšetření

Popis a funkce ledvin / Hlavní určované látky pro diagnostiku funkce ledvin / Analytické metody

11. Hormony a jejich analýza

Dělení a funkce základních hormonů / Klinické aplikace

12. Tumorové markery

Nádorová onemocnění / Dělení tumorových markerů / Využití tumorových markerů

13. Elektrolyty

Základní pojmy / Hlavní sledované ionty / Sodík a draslík

14. Acidobasická rovnováha

Děje ovlivňující pH / Úloha oxidu uhličitého / Regulace pH / Parametry ABR

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Krausová Martina doc. Ing. Ph.D. (11.01.2018)

Znalost základů biochemie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Krausová Martina doc. Ing. Ph.D. (11.01.2018)

zkouška z Biochemie I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (25.01.2018)

Podminkou zakončení je úspěch ve dvou písemných testech a v ústní zkoušce.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha