PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratoř lékařské mikrobiologie, imunologie a alergologie - M320049
Anglický název: Clinical microbiology, immunology and alergology: Laboratory
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pavlík Emil MUDr. CSc.
Anotace
Poslední úprava: Pátková Vlasta (14.02.2021)
Účelem předmětu je připravit budoucí bioanalytiky pro práci v laboratořích v oborech: mikrobiologie, imunologie a alergologie ve zdravotnicví, veterinární medicíně, potravinářství a v oborech ochrany životního prostředí , a seznámit je s technikami užívanými v laboratorní praxi těchto oborů.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Pátková Vlasta (14.02.2021)

Studenti pro absolvování praktika budou znát principy diagnostických technik v bakteriologii, virologii, mykologii, parazitologii, imunologii a alergologii. Cílem je připravit studenty pro práci ve zdravotnických , veterinárních a potravinářských laboratoří a laboratoří pro ochranu životního prostředí pro pozici bioanalytika.

Literatura
Poslední úprava: Pátková Vlasta (14.02.2021)

https://ulbld.lf1.cuni.cz/literatura-pro-ulbld

E.Pavlík kap.14 v L.Navrátil a kol. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory,2.,zcela přepracované a doplněné vydání, Praha, Grada ,2017.

Studijní opory
Poslední úprava: Pátková Vlasta (14.02.2021)

https://ulbld.lf1.cuni.cz/elearningove-vyukove-zdroje

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (14.02.2021)

1. Zásady odběru a zachování kvality vzorků v preanalytické fázi dle zásad SPL.

2. Přímý průkaz infekčního agens - techniky : mikroskopie, kultivace , detekce antigenu, proteomického profilu

a specifických sekvencí genomových nukleových kyselin.

3. Nepřímý průkaz infekčních agens detekcí protilátek uplatňujících se v antiinfekční imunitě.

4. Detekční techniky k průkazu jednotlivých složek buněčné i humorální imunity.

5. Principy diagnostického stanovení markerů v antiinfekční, protinádorové imunitě a autoimunitě.

6. Zásady vyšetření poruch imunity, techniky pro tato vyšetření.

7. Možnosti a přínos automatizace vyšetřovacích technik v mikrobiologii a imunologii.

8. Laboratorní technologie s mezioborovým využitím - např. monitoring léčby antimikrobiálními agens ,

markery typu infekcí atd.

9. Kvantitativní stanovení v mikrobiologii, kombinace přímé a nepřímé diagnostiky, monitoring mikrobiální

nálože, spolupráce s epidemiology.

10. Zásady bezpečnosti práce v laboratoři, ochrana před infekcí a specifika bezpečnosti práce u laboratorní mikrobiologické diagnostiky ve zdravotnictví - (povinné hlášení vybraných infekčních onemocnění, specifika pro vyšetřování dárců tkání a orgánů, ochrana osobních dat atd.) .

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.02.2021)

Klasifikovaný zápočet

 
VŠCHT Praha