PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Izolační a separační metody - M323010
Anglický název: Isolation and Separation Methods
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://web.vscht.cz/poustkaj
Garant: Poustka Jan prof. Dr. Ing.
Hrbek Vojtěch Ing. Ph.D.
Záměnnost : AM323010, N323023
Je záměnnost pro: AM323010
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (19.01.2018)
Předmět je zaměřen na principy a pokročilé aplikace moderních izolačních a separačních metod včetně vybraných způsobů detekce. Metody jsou probírány s ohledem na praktické aspekty a problémy, se kterými se lze běžně setkat. Rámec studovaných metod: izolační metody v plynné, kapalné, nadkritické a tuhé fázi; plynová a kapalinová chromatografie včetně konvečních detektorů; hmotnostní spektrometrie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)

Studenti budou umět:

1. Principy, způsoby technické realizace a aplikační potenciál metod přípravy vzorku

2. Principy, způsoby technické realizace a aplikační potenciál metod plynové a kapalinové chromatografie včetně aplikace konvenčních detektorů

3. Principy, způsoby technické realizace a aplikační potenciál metod hmotnostní spektrometrie založených na různých principech separace iontů

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)

R: Churáček, J. a kol.: Analytická separace látek, SNTL, Praha, ISBN 80-03-00569-8, 1990

R: Pawliszyn J.: Solid phase microextraction: Theory and Practice. Wiley-VCH, Inc. NY, USA, ISBN 0-471-19034-9, 1997

R: Dean, J.R. : Extraction Methods for Environmental Analysis, J.Wiley&Sons, Ltd., Chichester, Anglie, ISBN 0-471-98287-3, 1998

R: Grob, R.L. (Editor) : Modern Practice of Gas Chromatography, J.Wiley&Sons, Inc., NY, USA, ISBN 0-471-59700-7, 1995

R: Willoughby, R., Sheehan, E., Mitrovich, S.: A Global View of LC/MS: How to Solve Your Most Challenging Analytical Problems, Global View Publishing, Pittsburg, Pennsylvania, USA, ISBN 0-9660813-0-7, 1998

A: Snyder,L.R., Kirkland, J.J., Glajch, J.L.: Practical HPLC Method Development, J.Wiley&Sons, Inc., NY, USA, ISBN 0-471-00703-X, 1997

A: Rood, D.: A Practical Guide to the Care Maintenance and Troubleshooting of Capillary Gas Chromatographic Systems, Hüthig GmbH, Heidelberg, Německo, ISBN 3-7785-2319-8, 1995

A: Odborné časopisy

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)

Osnovy přednášek na adrese http://web.vscht.cz/poustkaj

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Vlčková Martina Ing. (30.01.2018)

V rozsahu sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (21.02.2018)

1. Obecná charakteristika analytického postupu a zařazení technik

2. Purge & trap, head space, extrakce tekutinou v nadkritickém stavu

3. Extrakce kapalina-kapalina, mikroextrakce rozpouštědlem

4. Extrakce pevná látka - kapalina, různé způsoby realizace (ASE-PLE, MASE)

5. Extrakce tuhou fází

6. Mikroextrakce tuhou fází

7. Adsorpční chromatografie, extrakce disperzní tuhou fází (MSPD, QuEChERS)

8. Gelová permeační chromatografie

9. Plynová chromatografie - vliv různých parametrů na separační proces, nástřikové techniky

10. Plynová chromatografie - kolony, detektory

11. Plynová chromatografie-nástřik velkých objemů, GC x GC

12. Kapalinová chromatografie - vliv různých parametrů na separační proces

13. Kapalinová chromatografie - kolony, detektory

14. Hmotnostní spektrometrie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)

Nejsou vyžadovány.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (19.01.2018)

Úspěšné absolvování písemné zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha