PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratoř chromatografie a hmotnostní spektrometrie - M323022
Anglický název: Chromatography and mass spectrometry: Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Džuman Zbyněk Ing. Ph.D.
Stupák Michal Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N323055
Anotace -
Poslední úprava: Džuman Zbyněk Ing. Ph.D. (25.01.2018)
Předmět Laboratoře chromatografie a hmotnostní spektrometrie je určený studentům, kteří absolvovali předmět Interpretace chromatografických a hmotnostně-spektrometrických dat. Cílem předmětu je studenty prakticky seznámit s moderními technikami pro detekci látek s využitím různých instumentací, zpracováním naměřených dat a jejich interpretací, včetně statistického zpracování dat (multivariační analýzy). Laboratoře jsou koncipovány jako samostatná činnost studentů na zadaném tématu (projektu).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Džuman Zbyněk Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Studenti budou umět:

Připravit a naplánovat experimentální činnost v moderní laboratoři, pod odborným vedením prakticky realizovat instrumentální analýzu, zpracovat a interpretovat naměřená data.

Literatura -
Poslední úprava: Džuman Zbyněk Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Z: Picó Y.: Food Toxicants Analysis, Elsevier, 2007, ISBN: 978-0-444-52843-8.

Z: Otleş S.: Handbook of Food Analysis Instruments, CRC, 2008, ISBN: 9781420045666.

Z: de Hoffmann E., Stroobant V.: Mass Spectrometry - Principles and Applications, Wiley, 2002 ISBN: 9780471485667.

Z: Kaliszan R.: Structure and Retention in Chromatography: A Chemometric Approach (Chromatography: Principles & Practice Series), CRC, 1997 ISBN: 9789057020285.

Studijní opory -
Poslední úprava: Džuman Zbyněk Ing. Ph.D. (25.01.2018)

https://web.vscht.cz/poustkaj/

http://www.chem.arizona.edu/massspec/

http://www.ionsource.com/tutorial/spectut/spec1.htm

http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspecmenu.html

http://webbook.nist.gov/chemistry/

http://www.chemspider.com/

http://www.massbank.jp/

http://metlin.scripps.edu/

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Vlčková Martina Ing. (30.01.2018)

V rozsahu sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: Džuman Zbyněk Ing. Ph.D. (25.01.2018)

1. Úvod, bezpečnost práce, organizace laboratoří.

2-4. Příprava řešení projektů (obecný úvod, praktický úvod v laboratoři).

5. Zadání úloh, samostatná příprava (rešerše, návrhy postupů).

6-12. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

13. Zpracování výsledků řešeného projektu.

14. Prezentace výsledků, obhajoba projektu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Džuman Zbyněk Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Interpretace chromatografických a hmotnostně-spektrometrických dat

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Džuman Zbyněk Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast v laboratořích a závěrečná obhajoba projektu včetně prezentace.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha