PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Teorie spotřebitele - M324008
Anglický název: Consumer Sciences
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pivoňka Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N324031
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět v sobě integruje teorii a praxi marketingu v návaznosti na potravinářské obory. Cílem tohoto předmětu je propojit znalosti z technických a technologických předmětů s teorií prodeje zboží. Důraz při výuce je kladen na konkrétní postupy a příklady v oblasti výroby, zpracování a distribuce potravin se všemi specifiky, které potravinářský průmysl má a ve kterých se liší od jiných průmyslových odvětví. Při výuce je věnována pozornost i problematice marketingu na národní a nadnárodní úrovni a legislativním aspektům ochrany zdraví a dalších zájmů spotřebitelů.
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Teorii podnikových, národních a nadnárodních postupů a zvyklostí v oblasti prodeje potravin.

Pracovat s legislatovou upravující a omezující nástroje pro podporu prodeje potravin.

Navázat marketingové aktivity na ostatní procesy probíhající v podniku.

Zpracovat marketingový plán pro potraviny.

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Literatura -

Z: Kotler Philip, Armstrong Gary: Marketing, 6. vydání, 2003, ISBN: 978-80-247-0513-2

Z: Národní a evropské právní předpisy regulující problematiku komunikace se spotřebitelem v oblasti potravin (např.: Nařízení EP a Rady č.: 1169/2001; Nařízení EP a Rady č.: 1924/2006)

D: Dokumenty Ceské technologické platformy pro potraviny (Strategická výzkumná agenda, Implementční akční plán)

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/ktk/www_324/studium/TS.html

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Metody výuky

obsah přednášek v jednotlivých týdnech:

1. Postavení marketingu v řízení moderního podniku; Vazba marketingu na inovativní procesy v potravinářském podniku; Proces inovace produktů a technologií v potravinářství.

2. Genetické dispozice omezující konzumaci určitých potravin; Akutní a chronické zdravotní dispozice omezující konzumaci potravin; Pandemie způsobené potravinami (infekční a neinfekční - obezita, cukrovka, alkoholismus); Doplňky stravy; Potraviny pro zvláštní výživu; Potraviny pro zvláštní lékařské účely.

3. Etika podnikání v tržním prostředí; Společenská odpovědnost potravinářských firem; Vymezení cílových skupin pro potravinářský průmysl; Zdravotní a výživová tvrzení; Výživové profily potravin.

4. Vnímání rizika spotřebitelem; Postupy pro analýzu rizika v EU; Legislativní omezení zajišťující bezpečnost nových potravin a technologií (potraviny nového typu); Geneticky modifikované potraviny, nanotechnologie, ozářené potraviny; Postavení skupin spotřebitelů k potravinám nového typu; Vliv zájmových skupin na komunikaci rizika.

5. Senzorická analýza - základní postupy a principy; Výrobkové testy (Testování zkušenosti s výrobkem; Testování přijatelné ceny výrobku; Testování dílčích vlastností vs. testování celého produktu); Význam spotřebitelských organizací a nezávislých spotřebitelských testů; Nejčastější nedostatky při provádění spotřebitelských testů potravin.

6. Ekonomické vlivy; Politické a kulturní vlivy; Demografické vlivy - hygienické a stravovací návyky; Tradiční potraviny.

7. Marketingové stimuly; Environmentální stimuly; Charakteristika nakupujícího; Rozhodovací proces; Zpětné hodnocení po nákupu; Vliv krizí na vnímání skupin potravin spotřebitelem.

8. Kolektivní zařízení (školy, společné stravovací zařízení); Rodina; Media.

9. Domácí příprava potravin; Stravování v restauracích; Cateringové služby; Potraviny s personalizovaným designem; Personalizace při prodeji potravin (nákupní asistence).

10. Marketingové strategie a plány; Webstránky, sociální sítě; Promoční akce a kampaně; Budování značky, uvádění nových produktů na trh; Komunikace s medii; Privátní značky.

11. Legislativní omezení při označování potravin; Význam informací při označení potravin; Zorná pole obalů a jejich obsazení; Teorie rozmístění potravin při prodeji; Design produktů a obalů.

12. BIO potraviny; Komunikace údajů o výživové hodnotě (modely a jejich úskalí); Výživová doporučení a výživoví poradci; BMI.

13. Zajištění bezpečnosti potravin v EU; Otevřená komunikace krizových situací; Příčiny ztráty a obnovení důvěry spotřebitele; Postupy zpětného získání trhu a finanční náročnost.

14. Tvorba modelů; Získávání vstupních dat; Klasifikace výstupů a definice odchylek.

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Sylabus -

1. Role reklamy a marketingu při výběru potravin

2. Genetické a zdravotní dispozice ovlivňující rozhodování spotřebitele

3. Etické aspekty výroby potravin

4. Postavení spotřebitele k novým technologiím (např. biotechnologie, ozařování..)

5. Spotřebitelské testy

6. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem

7. Podvědomé vlivy ovlivňující rozhodování spotřebitele

8. Motivační vlivy pro formulování stravovacích návyků ve společnosti

9. Personalizované potraviny

10. Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem

11. Označování

12. Komunikace zdravotních a nutričních aspektů (nutriční pyramidy apod.)

13. Komunikace rizik spojených s potravinami

14. Modely chování spotřebitelů

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Podniková ekonomika

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 0.9 24
Práce na individuálním projektu 0.5 15
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 15
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha