PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř Chemie přírodních látek I - M342015
Anglický název: Chemistry of Natural Compounds: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Raich Ivan doc. Dr. Ing.
Třída: Specializační laboratoř
Anotace -
Tento předmět představuje zahájení experimentální práce s ohledem na vybrané téma diplomové práce. Studenti navazují na výsledky rešerše připravené v rámci předmětu Odborný projekt a věnují se syntéze výchozích látek pro další práci, seznamují se s analytickými přístroji na ústavu a technikou kvalifikované organické syntézy. Podle průběžně dosahovaných výsledků doplňují literární rešerši a rozšiřují metodické postupy.
Poslední úprava: MORAVCOJ (23.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Nalézt literární zdroje a reprodukovat postup z literaturu pro přípravu popsaných látek pro řešení zadaného projektu

Pracovat v organické laboratoři v gramovém i mikropreparativním měřítku

Navrhovat postupy a aparatury vhodné pro práci s malými množstvími látek

Provádět spektrální a další charakterizaci z malých množství izolovaných látek

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Literatura -

Vlastní literární rešerše vypracovaná v předmětu Odborný projekt.

Poslední úprava: MORAVCOJ (21.02.2018)
Studijní opory -

Literární rešerše zpracovaná v rámci předmětu Odborný projekt a podle potřeby doplněná o další zdroje.

Poslední úprava: MORAVCOJ (23.02.2018)
Sylabus -

Předmětem laboratoře je samostatná experimentální práce na tématech vypisovaných pedagogy ústavu, která mohou vyústit v zadání diplomové práce. Studenti si osvojí moderní laboratorní techniky pro kvalifikovanou organickou syntézu a pokročilé instrumentální metody charakterizace a identifikace organických sloučenin, analytické nebo výpočetní metody. Současně se studenti zapojí do příslušné výzkumné skupiny a budou pracovat jako člen týmu na řešení vědeckého projektu. Výsledky pokusů zpracují, vyhodnotí a srovnají s dostupnými údaji v literatuře. Výstupem Laboratoř Chemie přírodních látek I je zpracování zadaného tématu písemnou formou v členění obvyklém pro odborné články.

Poslední úprava: MORAVCOJ (23.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie a Laboratoř z organické chemie odpovídající náplni příslušných bakalářských předmětů.

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Odevzdání preparátů a/nebo postupů vedoucímu práce.

Zpracování experimentální činnosti do podoby písemného odborného sdělení a odevzdání vedoucímu práce.

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
 
VŠCHT Praha