PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř Chemie přírodních látek II - M342016
Anglický název: Chemistry of Natural Compounds: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Raich Ivan doc. Dr. Ing.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N342014
Anotace -
Předmět navazuje na Laboratoře Chemie přírodních látek I a studenti pokračují v experimentální práci pod individuálním vedením učitelů ústavu. Současně si prohlubují i teoretické znalosti ve vymezené oblasti a doplňují údaje z literárních zdrojů podle svých průběžných výsledků. V průběhu práce si prohloubí znalosti o metodách identifikace a ověřování čistoty organických látek.
Poslední úprava: MORAVCOJ (23.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Samostatně pracovat na zadaném syntetickém, analytickém nebo teoretickém úkolu

Navrhovat a optimalizovat pracovní postupy

Operativně řešit problémy na základě dostupných údajů v literatuře

Poslední úprava: Fialová Jana (20.12.2017)
Literatura -

Základem je aktuálně doplňovaná databáze původní odborné literatury, kterou si studenti sami vytvářejí k řešení experimentálních úkolů.

Poslední úprava: MORAVCOJ (23.02.2018)
Studijní opory -

Studijní opory jsou uveřejněny na webové stránce ústavu https://intranet.vscht.cz/uchpl-intranet/6899.

Poslední úprava: MORAVCOJ (23.02.2018)
Sylabus -

Předmět věcně navazuje na Laboratoř Chemie přírodních látek I. Studenti řeší samostatně vybrané téma, které směřuje k tématu budoucí diplomové práce a které vypíše některý učitel ústavu. Navrhnou postup syntézy meziproduktů potřebných v další fázi studia, postup získání biologicky aktivní látky z přírodních zdrojů nebo analytickou metodu či postup teoretického výpočtu a to podle tématu, který se zvolí. Současně si doplňují informace z odborné literatury. Na základě vlastních výsledků a dat z literatury sepíšou zprávu o průběhu laboratoře, kterou odevzdají v písemné podobě vedoucímu práce.

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Laboratoř organické chemie 1

Poslední úprava: Fialová Jana (20.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Odevzdání připravených preparátů vedoucímu práce. Odevzdání písemné zprávy o výsledcích laboratoře vedoucímu práce.

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
 
VŠCHT Praha