PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Vědecká komunikace - M342018
Anglický název: Scientific Communication
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc.
Štěpánek Petr Ing. Ph.D.
Záměnnost : N342020, N342029
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)
Předmět je zaměřen na získání znalostí ve způsobech presentace vlastních výsledků a vystupování na veřejnosti na úrovni odpovídající absolventu magisterského studia. Součástí výuky jsou praktická procvičování přednášených témat.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)

Studenti budou umět:

Připravit si a presentovat odborné sdělení ústní i plakátové a to včetně grafického doprovodu

Zvládnout ústní presentaci na jiné téma než odborné, vystoupit na veřejnosti

Připravit si první pracovní verzi diplomové práce

Využít prostředků neverbální komunikace

Zásady psaní publikací, návrhů projektů a posudků

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (29.10.2018)

D:Medlíková O., Přesvědčivá prezentace, 2010, 9788024734552

Studijní opory -
Poslední úprava: MORAVCOJ (07.02.2018)

Elektronická verze presentací všech učebních modulů na webových stránkách ústavu.

Skripta Vědecká komunikace ke stažení na webových stránkách ústavu a v systému e-learningu.

https://intranet.vscht.cz/uchpl-intranet/6899/11242

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (20.12.2017)

1. Odevzdání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu.

2. Přednesení krátké přednášky na zvolené téma.

3. Příprava a přednesení krátké odborné přednášky.

4. Příprava a prezentace plakátového sdělení.

Sylabus -
Poslední úprava: MORAVCOJ (07.02.2018)

1. Formy komunikace, charakteristika písemné a ústní komunikace

2. Strukturovaný životopis, motivační dopis, osobní archiv, ukázky dobré praxe

3. Formy ústního projevu a jejich charakteristika, rétorika, mimoslovní komunikace, emoční inteligence, řečnické cvičení

4. Zásady tvorby posterového sdělení, grafická úprava, práce s barvami, presentace posteru

5. Zásady tvorby krátkého ústního odborného sdělení, tvorba doprovodných ilustrací, presentace vlastní přednášky

6. Plenární a zvaná přednáška na konferenci, příprava, vlastní přednes a nejčastější chyby

7. Vystoupení v diskusi, formulování dotazu, řízení diskuse, řízení zasedání

8. Příprava odborné publikace, formátování tabulek a grafů, redakční řízení, stanoviska posuzovatelů

10. Forma, obsahová a formální stránka diplomové práce

11. Charakteristika základních kapitol diplomové práce, tvorba konceptu, ukázky

12. Příprava projektů, vypracovávání posudků

13. Práce s literaturou, citování parafrázování

14. Hodnocení výsledků vědy, bibliometrie, scientomerie, webometrie

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (20.12.2017)

Žádné.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)

Jedná se o předmět na získání měkkých dovedností, studijní prekvizity nejsou požadovány

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: MORAVCOJ (03.03.2018)

Ústní zkouška s přihlédnutím ke klasifikaci samostatných úkolů v průběhu semestru.

 
VŠCHT Praha