PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř oboru - M352006
Anglický název: Laboratory of food technology and process control
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D.
Horáčková Šárka doc. Ing. CSc.
Václavíková Eliška Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N352014
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Laboratorní práce budou zaměřeny na sledování složení a kontrolu kvality potravinářských surovin a výrobků. V potravinářských materiálech (jako je např. melasa, cukr, cukrovinky, mlýnské výrobky, ovoce, zelenina, masné a mléčné výrobky) budou sledovány obsahy, kvalita a fyzikální vlastnosti složek potravin (vlhkost, škrob, bílkoviny, lipidy, organické kyseliny a další). Budou hodnoceny reologické a texturní vlastnosti potravin a také funkční vlastnosti obalů potravin. U vybraných potravinářských a kosmetických výrobků bude provedeno mikrobiologické hodnocení (základní mikrobiologický rozbor, identifikace neznámé bakterie v potravině, stanovení mikroorganismů startovacích a protektivních kultur, zvl. bakterií mléčného kvašení).
Poslední úprava: Sluková Marcela (27.04.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

analyzovat složky potravin a potravinářských surovin různými metodami a technikami, jež se uplaťňují v provozní praxi;

posoudit kvalitu suroviny a meziproduktů z hlediska používaných zpracovatelských procesů;

vyhodnotit kvalitu finálního potravinářského výrobku;

zhodnotit potravinu po mikrobiologické stránce.

Poslední úprava: Sluková Marcela (27.04.2022)
Literatura -

Z: Nollet L.M.L. (ed) (2004): Handbook of Food Analysis, Volume 1 - 3, Marcel Dekker. ISBN: 0-8247-5039-X.

Z: Návody, normy, pravidla týkající se stanovení obsahu, kvality a vlastností jednotlivých složek v daných potravinářských materiálech.

Poslední úprava: Sluková Marcela (27.04.2022)
Studijní opory -

On-line studijní materiály na e-learning daného předmětu.

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Sluková Marcela (27.04.2022)
Metody výuky

Experimentální laboratorní výuka formou individuálních laboratorních úloh.

Poslední úprava: Sluková Marcela (27.04.2022)
Sylabus -

1. Metody kontroly kvality cukru a čokolády (základní analytické rozbory, infračervená spektroskopie).

2. Metody kontroly kvality mlýnských výrobků (základní mlýnské rozbory, fyzikálně-chemické testy).

3. Metody stanovení kvality a vlastností pšeničného a bramborového škrobu.

4. Metody kontroly kvality výrobků z ovoce a zeleniny (elektroforetické stanovení kationtů a aniontů).

5. Metody kontroly kvality výrobků z vajec, masa a ryb (základní rozbory masa a masných výrobků).

6. Metody kontroly kvality olejů a tuků (analýza triacylglycerolů, stanovení čísla kyselosti).

7. Metody kontroly kvality mléka (analýza bílkovin v mléčných výrobcích).

8. Funkční vlastnosti obalů potravin.

9. Distribuce velikosti částic a koloidní stabilita u vybraných potravin.

10. Reologické vlastnosti a textura u vybraných potravin.

11. Mikrobiologický rozbor potravinářského výrobku – kultivační metody. Mikrobiologická kontrola prostředí

12. Hodnocení bakteriálních, kvasinkových a plísňových kultur používaných při výrobě potravin.

13. Charakterizace a identifikace bakterií.

14. Kvantitativní stanovení bakterií mléčného kvašení.

Poslední úprava: Sluková Marcela (27.04.2022)
Studijní prerekvizity -

Potravinářské technologie a biotechnologie (B321001).

Analýza potravin a přírodních produktů (B323010).

Poslední úprava: Sluková Marcela (27.04.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Výsledná klasifikace předmětu je složena:

průměrná známka z přípravy + práce v laboratoři + hodnocení protokolu + hodnocení závěrečného testu.

Poslední úprava: Sluková Marcela (27.04.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
5 / 3 140 / 84
 
VŠCHT Praha