PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Pokročilé separační metody - M402002
Anglický název: Separation Methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora David prof. Dr. RNDr.
Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402064
Je korekvizitou pro: M402042
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Přednáška slouží k seznámení studentů s důležitými vybranými separačními technikami. Bude rozšířena jak související teorie, tak popis moderní instrumentace a aplikací. Přednáška je neustále doplňována aktuálními poznatky v oboru. Přednášky jsou doplněny cvičeními sloužícími pro získání zkušeností s vyhodnocováním naměřených dat.
Poslední úprava: Řezanka Pavel (31.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v separačních analytických metodách

Řešit konkrétní problémy separace reálných vzorků

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Literatura -

Z: Analytická separace látek - kniha, J. Churáček; SNTL, 1990.

Z: High Performance Capillary Electrophoresis - firemní příručka, D.N. Heiger, Hewlett-Packard, 1992.

Z: Basic Gas Chromatography - kniha, H.M. McNair and J.M. Miller, Wiley, 2009, ISBN: 978-0-470-43954-8.

Z: Practical High-Performance Liquid Chromatography - kniha, V.R. Meyer, Wiley, 2010, ISBN:978-0-470-68218-0.

Z: Introduction to Mass Spectrometry - kniha, J.T. Watson and O.D. Sparkman, Wiley, 2007, ISBN: 978-0-470-51634-8.

D: Mass Spectrometry-A Textbook - kniha, J.H. Gross, 2004, Springer, ISBN: 3-540-40739-1.

D: Introduction to Modern Liquid Chromatography - kniha, L.R. Snyder, J.J. Kirkland and J.W. Dolan, Wiley, 2010, ISBN:978-0-470-16754-0.

D: Gas Chromatography and Mass Spectrometry-A Practical Guide - kniha, O.D. Sparkman, Z.E. Penton, and F.G. Kitson, 2011, Elsevier, ISBN:978-0-12-373628-4.

D: Practical HPLC Method Development - kniha, L.R. Snyder, J.J. Kirkland, J.L. Glajch; Wiley, 1997, ISBN:0-471-00703-X.

D: Chromatographic methods - kniha, A. Braithwaite, F.J. Smith; Blackie Academic & Proffessional, 1996, ISBN:0-7514-0158-7.

D: Gas Chromatography - kniha, I.A. Fowlis; ACOL, Wiley, 1995, ISBN:0-471-95467-5.

D: High Performance Liquid Chromatography - kniha, S. Lindsay; ACOL, Wiley, 1992, ISBN:0-471-93180-2.

D: Separace látek - skripta, M. Popl, J. Kubát; SNTL, 1986.

D: Chromatography Today - kniha, C.F. Poole, S.K. Poole; Elsevier, 1991, ISBN:0-444-88492-0.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní opory -

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470688427

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Metody výuky -

Předmět sestává z kombinace přednášky a cvičení. Přednaška je neustále aktualizována a doplňována audiovizuálními programy podporujícími výklad teorie a instrumentace. Ve cvičeních je kladen důraz na vyhodnocování výsledků získaných separačními metodami.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (31.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Pro udělení zápočtu musí student získat ze zápočtového testu alespoň 50% bodů.

1. Zkouška je písemná v trvání 60 min.

2. Na zkoušku se student přihlašuje prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Odhlašování ze zkoušky je možné do termínu uvedeném v SISu, později pouze u zkoušejícího či tajemníka ústavu 402, a to pouze ze závažných důvodů. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá a je klasifikován "F".

3. Při pozdním příchodu na písemnou zkoušku může zkoušející dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

4. V průběhu písemky není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků.

5. Místo a čas zveřejnění výsledků písemné zkoušky bude oznámen během písemné zkoušky. Zkoušející určí, kdy a kde budou písemné práce k nahlédnutí. Pokud se student v tomto termínu nedostaví, vzdává se možnosti do hodnocení nahlédnout. V případě nesouhlasu s hodnocením některé otázky může dát zkoušející studentovi jednu, výjimečně více doplňujících otázek, které student zodpoví písemně. Na základě hodnocení těchto doplňujících otázek je zkoušející oprávněn upravit hodnocení nejvýše o jeden stupeň v kladném i záporném smyslu vůči původnímu výsledku.

6. Student má právo na maximálně dva opravné termíny.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (31.01.2018)
Sylabus -

1. Plynová chromatografie - podrobnější teorie, van Deemterovy závislosti, apod.

2. Plynová chromatografie - nejnovější trendy.

3. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - podrobnější teorie, včetně teorie kinetických grafů.

4. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - nejnovější trendy

5. Ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie.

6. Elektroforéza.

7. Kapilární elektroforéza.

8. Separace na čipech a "high-throughput" techniky.

9. Extrakce na pevné fázi - nejnovější stav techniky.

10. Separace se simulovaným pohybem stacionární fáze.

11. Superkritická fluidní chromatografie.

12. Hmotnostní spektrometrie - 1.

13. Hmotnostní spektrometrie - 2.

14. Internetové semináře jako specifický a užitečný zdroj informací, jak a kde je najít.

Poslední úprava: Sýkora David (19.01.2018)
Vstupní požadavky -

Analytická chemie - v rozsahu Analytické chemie pro bakalářský stupeň.

Pasivni znalost technické angličtiny.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie - v rozsahu Analytické chemie pro bakalářský stupeň.

Pasivni znalost technické angličtiny.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Pro udělení zápočtu student musí student ze zápočtového testu získat alespoň 50% bodů.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (31.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha