PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Techniky měření a interpretace hmotnostních spekter - M402010
Anglický název: Techniques of Measurement and Interpretation of Mass Spectra
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora David prof. Dr. RNDr.
Neslučitelnost : B402013
Záměnnost : N402029
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V rámci předmětu se posluchači seznámí s principy hmotnostní spektrometrie, konstrukcí různých typů hmotnostních spektrometrů a tomu odpovídajícím charakterem získaných hmotnostních spekter. Budou seznámeni s principy fragmentace ionizovaných organických molekul a naučí se interpretovat především hmotnostní spektra získaná elektronovou ionizací. Seznámí se současnými spřaženými technikami GC-MS, LC-MS a MALDI-TOF využívanými především v biochemii, farmakologii a proteomice.
Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Cílem předmětu je seznámit studenty se současným stavem významné oblasti analytické chemie, objasnit konstrukci používaných přístrojů a naučit je interpretovat získaná hmotnostní spektra.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Literatura -

(Z)H.C.Hill: Introduction to Mass Spectrometry, Heyden & Son Ltd, London 1972

(D)Spektroskopická společnost JMM: Organická hmotnostní spektrometrie, studijní materiál 4. školy hmotnostní spektrometrie, Praha 1996

(D)Fred W. McLafferty, František Tureček: Interpretation of Mass Spectra, University Science Books, Sausalito, California 1993, ISBN 0-935702-25-3, Fourth Edition

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Studijní opory -

Materiály k přednáškám předávané průběžně při výuce.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Metody výuky -

Předmět je realizován formou blokových přednášek (4 tříhodinové bloky) a doplněn exkursí k GC MS, resp. HPLC MS přístroji.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Studenti na konci semestru absolvují písemný test, ve kterém budou otázky týkající se principů hmotnostní spektrometrie a konstrukce základních typů přístrojů. Ve druhé části testu budou studentům předložena k interpretaci hmotností spektra získaná elektronovou ionizací, která odpovídají typům probraných sloučenin. V případě potřeby budou nejasnosti probrány ústně.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Sylabus -

1. Principy hmotnostní spektrometrie, vývoj hmotnostní spektrometrie

2. Způsoby ionizace vzorku, separace a detekce iontů

3. Statické hmotnostní spektrometry, magnetický a elektrostatický sektor, vysoké rozlišení

4. Dynamické hmotnostní spektrometry: kvadrupólový analyzátor, iontová past

5. Spojení GC-MS, oblasti použití

6. Interpretace EI spekter organických molekul: molekulární, fragmentové a metastabilní ionty

7. Fragmentační mechanismy, isotopové klastry

8. EI spektra vybraných skupin organických látek: uhlovodíky, alkoholy , ethery, kyseliny a estery

9. EI spektra vybraných skupin organických látek :látky dusíkaté, sirné, sloučeniny boru, organokovy

10. Interpretace reálných EI hmotnostních spekter, knihovny a katalogy spekter, TIC a SIM chromatogramy

11. Spojení HPLC-MS, techniky ionizace za atmosferického tlaku

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Vstupní požadavky -

Je požadována znalost základní analytiky v rozsahu přednášeném v ACH1 a ACH2.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Je požadována znalost základní analytiky v rozsahu přednášeném v ACH1 a ACH2.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha