PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Techniky měření a interpretace IČ a Ramanových spekter - M402011
Anglický název: Techniques of Measurement and Interpretation of IR and Raman Spectra
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.vscht.cz/anl/matejka/index.html#techniky
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Prokopec Vadim Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402030
Anotace -
Předmět seznamuje s principy, technikami měření a interpretací dat ve vibrační spektroskopii. Důraz je kladen na prakticky užívané, moderní metody měření a interpretace spekter včetně řady praktických ukázek.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat principy vibrační spektroskopii, instrumentaci používanou pro infračervenou a Ramanovu spektroskopii a mikrospektroskopii a využití těchto technik při analýze různé formy vzorků (plynná, kapalná a pevná fáze) s ohledem na kvantitativní i strukturní analýzu.

Interpretovat infračervená a Ramanova spektra běžných organických látek.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Literatura -

Z:George Socrates: Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies: Tables and Charts, 3rd Edition, Wiley 2004, ISBN: 978-0-470-09307-8

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní opory -

Spectool for Windows 2.1, A Hypermedia Book for Structure Elucidation of Organic Compounds with Spectroscopic Methods, Chemical Concepts, Weinheim 1994.

web kurzu Introduction to Vibrational Spectroscopy http://www.vscht.cz/anl/vibspec/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Sylabus -

1. Principy infračervené spektroskopie, instrumentace

2. Klasické měřicí techniky infračervených spekter

3. Kvantitativní analýza

4. Povrchová analýza a mikroanalýza

5. Instrumentace pro reflexní techniky a infračervená mikroskopie

6. Chemometrická analýza spekter

7. Principy Ramanovy spektroskopie

8. Ramanova spektroskopie a mikroskopie v blízké infračervené oblasti

9. Ramanova spektroskopie a mikroskopie ve viditelné spektrální oblasti

10. Optimalizace experimentálních podmínek v Ramanově spektroskopii

11. Kvantitativní analýza v Ramanově spektroskopii

12. Interpretace infračervených spekter

13. Interpretace Ramanových spekter

14. Korelace infračervených a Ramanových spekter

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha