PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Metrologie v chemii - M402021
Anglický název: Metrology in chemistry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Kaňa Antonín doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402057
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Přednášky jsou zaměřeny na aplikace legální i praktické metrologie pro chemická měření. V obecné části se studenti se seznámí se správným používáním jednotek, důležitými částmi zákona o metrologii (kategorizace měřidel, kalibrace a ověřování, státní etalonáž) a metrologickým systémem České republiky a důležitými mezinárodními organizacemi působícími v metrologii. V části těsněji zaměřené na chemická měření se studenti seznámí s problematikou kalibrace a zajištění návaznosti chemických měření, zejména s hlavními zásadami přípravy a používání certifikovaných referenčních materiálů. Vysoká pozornost bude věnována odhadům nejistot analytických výsledků. Kromě základních statistických a metodických postupů si výpočty nejistot osvojí především řešením příkladů týkajících se nejdůležitějším analytických postupů.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

orientovat v legální metrologii ČR a budou znát funkce metrologického systému ČR v zajištění návaznosti měření, kalibrace a ověřování měřidel. Získají znalosti o základních přístupech ke kalibraci chemických měření a roli CRM. Získají znalosti o metodách odhadu nejistot chemických analýz a jejich využití pro ověření správnosti výsledků a pro srovnání výsledků s limitními hodnotami.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Literatura -

Z: Zákon 505/1990 Sb o metrologii a prováděcí vyhlášky MPO

Z: KVALIMETRIE 8 Základy metrologie v chemii, Mestek O., Suchánek M., EURACHEM-ČR Praha 1998, ISBN 80-901868-5-8.

Z: KVALIMETRIE 19. Stanovení nejistoty analytického měření, Suchánek M., Milde D. (Ed.), EURACHEM-ČR 2014, ISBN 978-80-86322-07-0.

Z: KVALIMETRIE 21. Referenční materiály v chemické analýze Nastavení a používání cílové nejistoty měření, Suchánek M., Milde D. (Ed.), EURACHEM-ČR 2016, ISBN 978-80-86322-09-4

Poslední úprava: Mestek Oto (30.01.2018)
Studijní opory -

https://www.cmi.cz/pravni%20ramec%20metrologie

https://www.eurachem.org/index.php/publications/guides

https://www.eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/QUAM2012_P1.pdf

Poslední úprava: Mestek Oto (30.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V každé přednášce studenti budou psát krátký test z aktuálního probraného učiva. Studenti, kteří z průběžných testů získají alespoň 50% maximálního bodového ohodnocení, nemusí skládat písemnou zkoušku. Písemná zkouška zahrnuje příklad na výpočet nejistoty analytického výsledku.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Sylabus -

Výuka je soustředěna do sedmi dvouhodinových bloků

1. Základní pojmy a definice v metrologii, veličiny a jednotky.

2. Legální metrologie: zákon o metrologii a prováděcí vyhlášky, metrologický systém ČR.

3. Návaznost a kalibrace chemických měření, etalony chemických měření.

4. Certifikované referenční materiály pro chemická měření: příprava, vlastnosti, použití.

5. Nejistoty výsledků: základy statistického přístupu.

6. Nejistoty výsledků: zdroje nejistot základních operací v analytické laboratoři.

7. Nejistoty výsledků: aplikace na vybrané analytické postupy.

Poslední úprava: Mestek Oto (12.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Základní znalosti analytické chemie, matematiky, statistiky, fyziky a zajišťování jakosti.

Poslední úprava: Mestek Oto (12.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou zakončení předmětu je získání alespoň 50% bodového ohodnocení průběžných testů nebo alespoň 50% bodového ohodnocení zkouškové písemky zaměřené na výpočet nejistoty výsledku analytického stanovení.

Poslední úprava: Mestek Oto (22.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha