PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Moderní metody chemické fyziky I - M402031
Anglický název: Advanced Methods of Chemical Physics I
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Fárník Michal doc. Mgr. Ph.D., DSc.
Votava Ondřej Mgr. Ph.D.
Záměnnost : N402098
Anotace -
Předmět seznamuje posluchače se základními technikami a postupy molekulové fyziky a chemické fyziky, které jsou základní pro tvorbu experimentů v molekulární fyzikální a analytické chemii. Dvousemestrální kurs bude dělen do čtyř základních bloků: Optické metody, hmotová spektrometrie, molekulové paprsky a povrchové rastrovací techniky. Jde například o techniky tunelovací skenovací mikroskopie, mikroskopie atomových sil, iontové pasti, kvadrupólové a vícepólové analyzátory, o metody vícefotonových spektroskopií a vícenásobné rezonance, techniky molekulových paprsků, elektronové litografie, interferenční rezonátory a mnoho dalších. Popis těchto experimentálních postupů je doprovázen odpovídající teorií.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

sestavovat experimentální uspořádání pro studium chemie na molekulární úrovni, bude schopen využívat laserové technologie, mikrovlnné technologie, bude obeznámen s mikroskopickými skenovacími technikami, s principy dělení iontů podle náboje a hmotnosti, s technikami známými pod názvy "cavity ring down spectroscopy" a "ICLAS", bude schopen navrhnout multireflexní kyvety a rezonátory, bude umět používat supersonické molekulové paprsky, různé formy adiabatického chlazení molekul, různé způsoby detekce a záznamu signálu a bude schopen tyto experimenty na úrovni molekulární kvantové mechaniky interpretovat.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Literatura -

Z: Demtröder, W., Molecular Physics, Wiley-VCH; 1 edition (December 2, 2005), ISBN-10: 3527405666

Z: Townes Ch., Schawlow A.L., Microwave spectroscopy, Dover Publications, 2nd edition (July 17, 2012), ISBN-10: 048661798X

Z: Demtröder, W., Laser spectroscopy - experimental techniques, Springer; 4th edition (September 17, 2008), ISBN-10: 3540749527

D: G. Scoles, Atomic and Molecular Beam Methods: Volume 1, Oxford University Press, USA (November 24, 1988), ISBN-10: 0195042808

D: G. Scoles, Atomic and Molecular Beam Methods, Volume 2, vol. 2. Oxford: Oxford University Press, 1992.

D: H. Pauly, Atom Molecule and Cluster Beams I. Basic Theory, Production, and Detection of Thermal Energy Beams. Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Hong Kong, London, Milan, Paris, Singapore, Tokyo: Springer, 2000

D: H. Pauly, Atom, Molecule, and Cluster Beams II: Cluster Beams, Fast and Slow Beams, Accessory Equipment and Applications. Springer, 2000

D: F. J. Duarte, Tunable Lasers Handbook. Academic Press, 1995

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní opory -

http://www.jh-inst.cas.cz/~farnik/#home.htm

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Sylabus -

1. Historický úvod, přehled a vývoj používaných technik základní principy.

2. Základní teorie interakce látky s hmotou, přehled technik

3. Nekoherentní zdroje záření, charakteristiky, přehled, použití

4. Koherentní zdroje záření � lasery: Teorie a přehled instrumentace

5. Experimentální metody spektroskopie : členění a základní instrumentace

6. Speciální metody spektroskopie 1: Vysoce citlivé metody přímé absorpce, mnohoprůchodové kyvety, CRDS, CEAS

7. Speciální metody spektroskopie 2: Nepřímé a multifotonové metody, LIF, REMPI

8. Mikrovlná a THz spektroskopie - základní koncepty a instrumentace

9. Mikrovlná a THz spektroskopie � speciální techniky

10. Historický úvod a přehled metod

11. Základní typy hmotových spektrometrů a jejich použití

12. Speciální metody hmotové spektrometrie 1: SIFT-MS, iontové pasti

13. Speciální metody hmotové spektrometrie 2: elektrospray, biomolekulární aplikace

14. Speciální metody hmotové spektrometrie 3: metody ion imaging

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Molekulární fyzikální chemie a symetrie

Molekulová spektroskopie

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha