PředmětyPředměty(verze: 853)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Semestrální projekt - rešerše k DP - M402043
Anglický název: Semester Project
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Sýkora David doc. Dr. RNDr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (12.01.2018)
V rámci tohoto předmětu vypracují studenti v písemné formě pod vedením určeného školitele rešerši na zadané téma. To je obvykle voleno podle budoucího zadání diplomové práce. Studenti se proto s předstihem seznámí s vědeckými výsledky, které budou výchozím bodem jejich řešení diplomové práce. Vypracovaná rešerše bude použita jako součást teoretické části diplomové práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

Studenti budou umět vyhledat literární prameny a získané informace písemně zpracovat do logického textu, popisujícího současný stav výzkumu v dané oblasti.

Literatura -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

studenti literaturu sami vyhledávají

Studijní opory -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

Téma rešerše je vypisováno v 1. měsící semestru, strukturovaný text je nutno odevzdat v termínu určeném vedoucím ústavu, zpravidla do 30.6.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

Absolvování předmětu Chemická informatika

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (22.02.2018)

Podmínkou zakončení práce je odevzdání rešeršní práce vypracované na dané téma. Práce musí být odevzdána v určeném termínu, svázaná a předem schválená vedoucím diplomové práce.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 2,5 70
Práce na individuálním projektu 3,5 98
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 100

 
VŠCHT Praha