PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Semestrální projekt - rešerše k DP - M402043
Anglický název: Semester Project
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Sýkora David prof. Dr. RNDr.
Třída: Specializační laboratoř
Anotace -
V rámci tohoto předmětu vypracují studenti v písemné formě pod vedením určeného školitele rešerši na zadané téma. To je obvykle voleno podle budoucího zadání diplomové práce. Studenti se proto s předstihem seznámí s vědeckými výsledky, které budou výchozím bodem jejich řešení diplomové práce. Vypracovaná rešerše bude použita jako součást teoretické části diplomové práce.
Poslední úprava: Mestek Oto (12.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět vyhledat literární prameny a získané informace písemně zpracovat do logického textu, popisujícího současný stav výzkumu v dané oblasti.

Poslední úprava: Mestek Oto (12.01.2018)
Literatura -

studenti literaturu sami vyhledávají

Poslední úprava: Mestek Oto (12.01.2018)
Studijní opory -

žádné

Poslední úprava: Mestek Oto (12.01.2018)
Sylabus -

Téma rešerše je vypisováno v 1. měsíci semestru, strukturovaný text je nutno odevzdat v termínu určeném vedoucím ústavu, zpravidla do 14. týdne semestru.

Poslední úprava: Záruba Kamil (07.02.2020)
Studijní prerekvizity -

Absolvování předmětu Chemická informatika

Poslední úprava: Mestek Oto (12.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou zakončení práce je odevzdání rešeršní práce vypracované na dané téma. Práce musí být odevzdána v určeném termínu, svázaná a předem schválená vedoucím diplomové práce.

Poslední úprava: Mestek Oto (22.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 2.5 70
Práce na individuálním projektu 3.5 98
6 / 5 168 / 140
 
VŠCHT Praha