PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Elektrochemie - M403006
Anglický název: Electrochemistry
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ludvík Jiří prof. RNDr. CSc.
Záměnnost : N403008
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)
V první části kurzu jsou studenti seznámeni s obecnými základy elektrochemie jakožto přístupu ke studiu redox reakcí na elektrodě z hlediska termodynamiky, kinetiky a mechanismu. Přitom jsou objasněny důležité pojmy, vztahy a souvislosti. V druhé části pak následuje přehled všech hlavních elektrochemických technik a elektroanalytických metod, vysvětlení jejich principu a popis možností jejich využití v různých oblastech chemie. Součástí je i základní kvalitativní vyhodnocení získaných dat a křivek a interpretace výsledků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

Studenti budou umět:

Chápat základní principy elektrochemických a elektroanalytických metod

Orientovat se v jejich možnostech a použití

Na základě teoretických znalostí budou schopni si rychle osvojit plánování experimentů, obsluhu instrumentace, získávání experimentálních dat a jejich základní interpretaci

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

Z: Heyrovský J., Kůta J., Základy polarografie, Nakl. Československé akademie věd, Praha, 1962

Z: Bard A.J., Faulkner L.R., Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, Wiley, 1980, 9780471055426

Z: Koryta J., Dvořák J., Elektrochemie, Academia, Praha, 1983,

D: Sawyer D.T, Sobkowiak A., Roberts J.L.: Electrochemistry for Chemists, Wiley 1995, 9780471594680

D: Wang, J.: Analytical Electrochemistry Wiley, 20069780471678793

D: Mindl, J.: Základy elektroorganické chemie, Academia, 2000.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

Barek, J. a kol.: MOŽNOSTI INOVACÍ V ELEKTROANALYTICKÉ CHEMII, Praha 2006, skripta

http://www.vscht.cz/anl/paci/PAC/prezentace/elektroanalytika.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

1. Obecný přehled procesů na elektrodě, základní pojmy.

2. Struktura dvojvrstvy, adsorpce.

3. Potenciály a termodynamika.

4. Látkový přenos, mikroelektrody, reversibilita.

5. Kinetika elektrodových reakcí.

6. Potenciostatické techniky s potenciálovým skokem.

7. Potenciostatické techniky s lineární změnou potenciálu(LSV,cyklická voltametrie).

8. Pulsní metody s analytickým využitím (NP, DPP).

9. Rozpouštěcí (stripping) analýza.

10.Galvanostatické metody.

11.Techniky využívající konvekce.

12.AC-techniky a měření faradayické impedance.

13.Metody využívající elektrolýzy objemu roztoku (coulometrie, preparativní elektrolýzy).

14.Kombinace elektrochemie s jinými metodami: elektrochemiluminiscence, sono- , foto- a spektroelektrochemie aj.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N403011 Fyzikální chemie I

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

Fyzikální chemie I, nebo Obecná chemie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (02.03.2018)

Ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha