PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Optimalizace inženýrských procesů - M413005
Anglický název: Optimization of Engineering Processes
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 24 / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Szala Leszek Marcin RNDr. Ph.D.
Záměnnost : N413011
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na schopnost formulace optimalizační úlohy založené na matematickém modelu procesu. Jsou probrány metody klasické analýzy pro určení extrému s vazbami i omezeními. Jsou prezentovány základní metody lineárního i nelineárního programování, dynamického programování i vektorové optimalizace. Postupy jsou demonstrovány na inženýrských příkladech.
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět: Pochopit a formulovat optimalizační úlohu. Řešit úlohu v jednoduchých případech, použít vhodný software ve složitějších případech. Klasifikovat úlohu a navrhnout řešení.

Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Literatura -

Z: Kubíček M.: Optimalizace inženýrských procesů. SNTL Praha 1986. ISBN 05-098-86

D: dodávána individuálně podle zadání projektu

Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Studijní opory -

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-558-7/pages-img/005.html (přístupné pouze z domény vscht.cz)

Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Metody výuky -

Přednáška, cvičení.

Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Sylabus -

1. Formulace optimalizační úlohy.

2. Extrémy funkcí reálných proměnných - metody klasické analýzy.

3. Extrémy funkcí reálných proměnných - volný extrém, vázaný extrém.

4. Extrémy funkcí reálných proměnných - extrém s omezeními.

5. Lineární programování.

6. Simplexní metoda.

7. Nelineární programování.

8. Metody adaptivního hledání.

9. Gradientní metody.

10. Pokutové funkce.

11. Základy dynamického programování.

12. Problém dělení zdrojů.

13. Základy vektorové optimalizace.

14. Konstrukce Paretovy množiny.

Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Vstupní požadavky -

Základní kurz matematiky v rozsahu předmětů Matematika A a Matematika B vyučovaných na VŠCHT.

Poslední úprava: Borská Lucie (13.05.2019)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Borská Lucie (06.05.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha