PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Grafika v inženýrství - M445001
Anglický název: Graphic in Enginnering Study
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B445004
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D.
Nachtigalová Iva Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445006
Anotace -
Cílem předmětu je podat základní informace o současné počítačové grafice a souvisejících tématech. Je zaměřen na porozumění a shopnost praktického uplatnění zásad tvorby, uchování a přenosu obrazových dat. Kromě teoretických poznatků je zaměřen na zvládnutí práce v rastrovém a vektorovém grafickém editoru.
Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Správně využívat prostředků počítačové grafiky pro zvýšení názornosti sdělované informace při tvorbě tištěného i elektronického dokumentu

Používat rastrový i vektorový grafický editor k úpravě či pořízení obrazových dat

Vhodně používat různé grafické formáty

Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Literatura -

Z: Beneš B.,Sochor J.,Felkel P.,Žára J.,Moderní počítačová grafika,Computer Press,2005,9788025104545

D: Adobe Photoshop CS5, https://help.adobe.com/cs_CZ/photoshop/cs/using/photoshop_cs5_help.pdf

D: Kletečka, J., Fořt P., AutoCad 2014, e-book

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Studijní opory -

http://www3.autodesk.com

http://www.adobe.com/

moodle.vscht.cz

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Získání zápočtu je podmíněno úspěšným absolvováním dvou průběžných samostatných prací v průběhu semestru - první má prokázat zvládnutí základní práce v rastrovém editoru, druhá schopnost používat vektorový kreslicíc systém.

Zkouška je ústní a student při ní prokazuje nezbytné teoretické znalosti z obasti počítačové grafiky.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Sylabus -

1. Principy získání a uchování grafické informace, vektorová a rastrová počítačová grafika

2. Barevná reprezentace obrazu, zpracování barev - barevné modely, redukce barev

3. Přehled nejdůležitějších grafických formátů - jejich vlastnosti a možnosti použití

4. Základní zpracování rastrových obrazů, histogram a jeho použití

5. Užití pokročilých metod zpracování rastrové informace

6. Základy grafického návrhu

7. Praktické využití metod zpracování rastrového obrazu

8. Zásady tvorby technické grafické dokumentace, princip práce ve vektorovém syst. AutoCAD

9. Základní objekty vektorové PG a jejich vlastnosti (analytické křivky, text)

10. Složitější objekty vektorové PG (spline křivky, šrafy, kóty, bloky)

11. Vektorové systémy a jejich vazby na vnější prostředí (export, import, vnější reference)

12. Pozadí geometrických transformací obrazu

13. Tvorba technického grafického dokumentu

14. Principy 3D modelování a virtuální reality

Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Aplikace výpočetní techniky

Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

zápočet - 2 projekty

zkouška - ústní

Poslední úprava: Bártová Darina (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 3 84
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha