PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Matematické modelování procesů - M445005
Anglický název: Modelling Mathematical Processes
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Kohout Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445013
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět seznamuje se základními principy matematického modelování, modely zařízení běžných v chemickém prostředí, jejich výpočty a simulací chování.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • analyzovat úlohu,
  • převést ji na matematický model,
  • vypočítat statické i dynamické chování,
  • implementovat je v prostředí MATLAB
  • chování systému simulovat
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)
Literatura -

Z:Noskievič P.,Modelování a identifikace systémů,Ostrava,MONTANEX a. s.,1999,8072250302

D:Bequette B.W.,Process Dynamics.Modeling, Analysis, and Simulation,Prentice Hall PTR,New Jersey,1998,0132068893

D:Ingham, J., Dunn, I.J., et al.:Chemical Engineering Dynamics,VCH,Weinheim,1994,9783527314607

D:Hangos, K.M., Cameron, I.T.,Process Modelling and Model Analysis,Academic Press,N.Y.,2001,0121569314

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)
Studijní opory -

interní materiály

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

ústní zkouška

Poslední úprava: Mareš Jan (05.10.2023)
Sylabus -

1. Pojem modelu a modelování, postuláty modelování, třídění modelů.

2. Způsoby modelování, základní pojmy mechaniky kontinua.

3. Základní rovnice sdílení hmoty, hybnosti a energie.

4. Hydrodynamické modely toku a jejich třídění. Modely ideálního míchání a pístového toku.

5. Modely kaskády ideálních mísičů bez a se zpětným promícháváním.

6. Rovnice dispersního modelu, kombinované modely, diskriminace modelů toku.

7. Kinetika přestupu hmoty a tepla. Fázová rovnováha. Chemická kinetika, rychlost chemické reakce, chemická rovnováha.

8. Modely stacionárního a dynamického chování procesů. Bezrozměrné modelové rovnice.

9. Modely zásobníku kapalin a plynu.

10. Modely tepelných výměníků - soustředěné parametry.

11. Modely tepelných výměníků - rozložené parametry.

12. Modely patrových a plněných výměníků hmoty.

13. Modely chemických reaktorů, stabilita reaktorů.

14. Modely biochemických reaktorů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)
Vstupní požadavky -

Základním předpokladem je absolvování Matematiky I a znalost prostředí MATLAB.

Matematika II, znalost Laplaceovy transformace je výhodou. Zkušenosti s modlulem SIMULINKjsou opět výhodou.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Mareš Jan (18.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

studenti budou hodnoceni zápočtem za práci v seminářích, známkou za písemný test (jehož součástí bude tvorba programů pro výpočet konkrétních zadání) a ústní zkouškou

Poslední úprava: Bártová Darina (26.04.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.6 16
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha