PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Inženýrská optimalizace - M445011
Anglický název: Engineering Optimization
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=57
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mareš Jan prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445061
Anotace -
Cílem je poskytnout přehled klasických i moderních optimalizačních metod a aplikovat je na řešení praktických inženýrských problémů. Studenti se naučí formulovat optimalizační problémy, stanovit požadavky a omezení kladená na řešení, převést optimalizační problém do korektní matematické formy, použít odpovídající numerické algoritmy ve vhodném výpočetním prostředí (Matlab: Symbolic Math Toolbox, Optimization Toolbox a Microsoft Excel: Solver) a ověřit a kriticky vyhodnotit získané řešení.
Poslední úprava: Mareš Jan (14.06.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • formulovat optimalizační problémy
  • řešit základní i pokročilé optimalizační úkoly v různých výpočetních prostředích
  • používat různé druhy optimalizačních programů a nástrojů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Literatura -

Z: Turzík D.: Matematika III. Základy optimalizace. VŠCHT, Praha, 2006, 80-7080-363-0

Z: Maňas M.: Optimalizační metody pro podnik, finance a trh. Vysoká škola ekonomická, Praha, 1997, 80-7079-284-1

Z: Kvasnička V., Pospíchal J., Tiňo P.: Evolučné algoritmy. STU, Bratislava, 2000, 80-227-1377-5

D: Himmelblau, D. M.: Applied Nonlinear Programming. McGraw-Hill, New York 1972, 0-07-028921-2

D: Venkataraman P.: Applied Optimization with MATLAB Programming. Wiley, New York, 2002, 0-471-34958-5

D: Rao S. S.: Engineering Optimization. Theory and Practice. Wiley, New York, 1996, 0-471-55034-5

Poslední úprava: Mareš Jan (14.06.2018)
Studijní opory -

http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=57

http://www.mathworks.com/products/optimization/

http://www.mathworks.com/products/global-optimization/

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/index?term=tag%3A%22optimization%22

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Sylabus -

1 Optimalizační proces, smysl a cíle, obecné schéma a prvky

2 Klasická analytická teorie extrémů, její neklasické aplikace

3 Lineární programování

4 Simplexová metoda

5 Kvadratické programování

6 Nelineární programování, jednorozměrové a vícerozměrové vyhledávání

7 Gradientní a negradientní metody

8 Optimalizace s vázaným extrémem, vektorová optimalizace a vícekriteriální rozhodování

9 Optimalizace vícestupňových procesů, dynamické programování, princip maxima

10 Variační počet

11 Kombinatorická optimalizace, grafové optimalizační metody

12 Diskrétní optimalizace, metoda větví a mezí

13 Stochastická optimalizace, metoda simulovaného žíhání

14 Genetický algoritmus, evoluční algoritmus, tabu algoritmus

Poslední úprava: Mareš Jan (14.06.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Mareš Jan (18.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Vypracování a obhajoba tří samostatných projektů: 0 - 25 bodů

Ústní zkouška: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Poslední úprava: Mareš Jan (03.10.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha