PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Sekvenční řízení - M445017
Anglický název: Sequential Control
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vrba Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445077
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Programovatelné automaty jsou převládajícím prostředkem pro řízení nejrůznějších systémů v průmyslu a v celé řadě dalších odvětví od vodohospodářství po dopravu. Předmět Sekvenční řízení se zabývá návrhem takových řídicích systémů s programovatelnými automaty. Studenti v předmětu získají komplexní znalosti, které jim umožní aplikovat tyto řídicí systémy v praxi.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

navrhovat řídicí systémy s programovatelnými automaty po technické stránce,

programovat programovatelné automaty v jazycích pro řízení podle normy IEC 61131-3,

navrhovat a programovat komunikaci s operátorem,

vytvářet distribuované řídicí systémy využívající síťových možností.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Literatura -

Z:Hugh J.,Automating Manufacturing Systems with PLCs, 7th Edition, 2010, 9780557344253

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Studijní opory -

Hugh J.,Automating Manufacturing Systems with PLCs; Version 6.0 (August 11, 2009) - https://sites.google.com/site/automatedmanufacturingsystems/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Metody výuky

Přednášky.

Aktivní samostatná i kolektivní práce v laboratorních cvičeních.

Samostatné a skupinové projekty návrhu řídicího systému.

Individuální konzultace.

Poslední úprava: Vrba Jan (03.10.2023)
Sylabus -

1. Technické vybavení a funkce programovatelných automatů (PLC)

2. Logická čidla a akční členy, zpracování dvouhodnotových signálů

3. Strukturovaný logický návrh

4. Reprezentace sekvenčních systémů, vývojové a stavové diagramy

5. Reprezentace sekvenčních systémů, Petriho sítě a sekvenční diagramy

6. Programovací jazyky pro řízení procesů, norma IEC 61131-3

7. Jazyk kontaktních schémat

8. Výpočetní funkce a kódy

9. Analogová čidla a akční členy

10. Zpracování spojitých signálů, spojité řízení

11. Distribuované PLC systémy, sériová komunikace

12. Distribuované PLC systémy, síťová komunikace

13. Uživatelská rozhraní PLC (HMI)

14. Elektrický návrh, bezpečnost systému s automatem

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Požadavky pro získání zápočtu:

Aktivní účast na povinných seminářích.

Vypracování všech laboratorních úloh sekvenčního řízení.

Vypracování samostatného projektu řídicího systému s programovatelným automatem.

Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Požadavky pro získání zkoušky:

Písemný test a ústní zkouška.

Poslední úprava: Vrba Jan (03.10.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.8 22
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha