PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Aplikace měření a řízení v chemii - M445020
Anglický název: Applications of Measurement and Process Control in Chemistry
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mareš Jan prof. Ing. Ph.D.
Nachtigalová Iva Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445087
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na aplikaci teoretických znalostí z oboru měření technologických veličin a řízení procesů, konkrétně z oblasti regulace, prediktivního řízení, logického řízení, umělé inteligence, matematického modelování procesů, experimentální identifikace, navrhování řídicích systémů.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • aplikovat teoretické znalosti získané ve studijních předmětech oboru měření technologických veličin a řízení procesů
  • používat moderních metod a prostředků při řešení problémů inženýrské praxe v oboru měření technologických veličin a řízení procesů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Literatura -

Žádná.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Studijní opory -

Podklady k jednotlivým laboratorním úlohám (zadání, požadavky na vypracování, návody k obsluze laboratorních stanic, teoretické přípravy apod.) se nacházejí ve studijním systému Moodle na adrese http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=102.

Poslední úprava: Nachtigalová Iva (26.04.2018)
Metody výuky -

Předmět je 6hodinový a laboratorního charakteru. Studenti absolvují laboratorní úlohy ve dvou až tříčlenných laboratorních skupinách. Podle určeného rozpisu zpracuje každá skupina 8 úloh s 6hodinovým rozsahem, anebo méně v případě úloh s vyšším, než 6hodinovým rozsahem. Studenti se vždy předem seznámí s danou úlohou a poté v průběhu hodin vyhrazených pro danou úlohu řeší úkoly dané zadáním. O každé provedené úloze zpracuje každá skupina protokol; výsledky jedné vybrané úlohy na závěr semestru odprezentuje a obhájí každý student před komisí složenou z vyučujících předmětu.

Poslední úprava: Nachtigalová Iva (26.04.2018)
Sylabus -

Přehled laboratorních úloh:

Zjištění statické charakteristiky (kondenzátoru brýdových par).

Prediktivní řízení hydraulické soustavy.

Vlečná regulace (teploty kondenzátu).

Kaskádní řízení hydraulické soustavy.

Průmyslové řízení chemického reaktoru.

Fuzzy regulace biotechnologického procesu.

Průmyslové řízení reaktoru v duplikátorovém válci.

Vizualizace modelového procesu.

Závěrečná exkurze:

Řídicí a informační systém minipivovaru VŠCHT.

Poslední úprava: Mareš Jan (24.04.2018)
Vstupní požadavky -

Předmět je laboratořemi programu Senzorika a kybernetika v chemii, jeho studium proto vyžaduje nejen vstupní znalosti z předmětů uvedených ve studijních prerekvizitách, ale i ostatních povinných předmětů oboru.

Poslední úprava: Mareš Jan (24.04.2018)
Studijní prerekvizity -

Měřicí technika, Teorie řízení

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti jsou v rámci ověření studijních výsledků povinni absolvovat laboratorní úlohy podle určeného rozpisu. V případě neúčasti na některé laboratorní úlohy bude možné práci nahradit v náhradních termínech.

Z každé absolvované úlohy vypracovává každá laboratorní skupina protokol, který odevzdává (vč. elektronické formy) nejpozději do týdne vedoucímu práce. K hodnocení budou přijaty protokoly, které budou dodány včas a kompletní, tzn. budou splňovat všechny požadavky na vypracování deklarované vedoucím práce. Za každý započatý týden opožděného odevzdání nebo nekompletní odevzdání bude hodnocení protokolu sníženo o stupeň.

Každý student si zvolí jednu laboratorní úlohu a odprezentuje a obhájí její výsledky před komisí složenou z vedoucích prací. Obhajoby se budou konat ve 14. týdnu semestru.

Klasifikovaný zápočet je udělován na základě aritmetického průměru hodnocení jednotlivých úloh a závěrečné prezentace a obdrží jej ti studenti, kteří získají z každé absolvované úlohy a závěrečné prezentace alespoň hodnocení E.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha