PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologická praxe - M445022
Anglický název: Technological Practice
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mareš Jan prof. Ing. Ph.D.
Třída: Odborná praxe, exkurze, ostatní
Anotace
Studenti provedou praxi na externím pracovišti , kde budou pracovat na zadaném projektu. Odborná praxe zahrnuje celkem dva týdny. Předmět je zaměřen na doplnění odborných znalostí, na rozvoj praktických odborných dovedností a zkušeností a na získání všeobecného přehledu o výrobní technologické praxi. Student absolvuje v celkovém souhrnu minimálně dva týdny praktické výchovy ve výrobní nebo obchodní společnosti, která odpovídá jeho studijnímu zaměření.
Poslední úprava: Mareš Jan (25.04.2018)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

1. Orientovat se v prostředí příslušných podniků.

2. Spojit a rozšířit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami praxe.

3. Využít praktických zkušení při hledání budoucího zaměstnání.

Poslední úprava: Mareš Jan (25.04.2018)
Literatura

Žádná

Poslední úprava: Mareš Jan (25.04.2018)
Studijní opory

Informace o podnicích na jejich webových stránkách.

Poslední úprava: Mareš Jan (25.04.2018)
Metody výuky

Praktické zaměstnání založené na využití teoretických zalostí při řešení konkrétních praktických zadaní.

Poslední úprava: Mareš Jan (25.04.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Potvrzení o absolvování praxe.

Vypracování zprávy z odborné praxe.

Poslední úprava: Mareš Jan (25.04.2018)
Sylabus

1.-2. týden praxe v podniku, který odpovídá studijnímu zaměření studenta, vypracování zprávy z praxe.

Poslední úprava: Mareš Jan (25.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Potvrzení o absolvování praxe.

Vypracování zprávy z odborné praxe.

Poslední úprava: Mareš Jan (03.10.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Práce na individuálním projektu 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha