PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Makroekonomická teorie - M501007
Anglický název: Macroeconomic Theory
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:70 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AM501007
Je záměnnost pro: AM501007, M501017, M501025, M501024, M501019
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Kurz se věnuje analýze hospodářského cyklu prostřednictvím intertemporálních modelů. Výstupem je analýza české ekonomiky s využitím modelu MF ČR.
Poslední úprava: Pošta Vít (13.01.2021)
Literatura

Z: POŠTA, V. Ekonomie pro navazující magisterské studium na VŠCHT v Praze, 2020.

D: WICKENS M. Macroeconomic Theory, A Dynamic General Equilibrium Approach, second edition. Princeton University Press. 2011.

Poslední úprava: Pošta Vít (11.09.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Student musí získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.

Poslední úprava: Pošta Vít (12.09.2023)
Sylabus

1. Keynesovská funkce spotřeby. Dynamická funkce spotřeby.

2. Tobinova teorie investic.

3. Analýza běžného účtu platební bilance prostřednictvím funkce čistého exportu a čistého kapitálového toku.

4. Mezičasový model běžného účtu platební bilance.

5. Dynamika veřejného dluhu. Udržitelnost veřejného zadlužení.

6. Vliv vládního sektoru na reálnou ekonomiku. Fiskální multiplikátory.

7. Calvův model a nová keynesovská Phillipsova křivka.

8. Analýza inflace prostřednictvím nové keynesovské Phillipsovy křivky.

9. Model vyhledávání na trhu práce. Beveridgeova křivka. Strukturální nezaměstnanost.

10. Poptávka po penězích typu money-in-the-utility. Cílování inflace.

11. Parita úrokových měr.

12. Parita úrokových měr a přestřelování měnového kurzu.

13. Dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy české ekonomiky.

14. Analýza chování české ekonomiky prostřednictvím dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy.

Poslední úprava: Pošta Vít (11.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Student musí získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.

Poslední úprava: Pošta Vít (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha