PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Praxe v Lean Managementu - M501033
Anglický název: Lean Manufacturing Implementation
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Literatura -

Povinná literatura

1. Salvendy, Gavriel. Handbook of industrial engineering: technology and operations management. Wiley&Sons, 2001. ISBN 0-471-33057-4.

2. Košturiak, Ján. Jak zvyšovat produktivitu firmy. Žilina : inFORM, 2002. ISBN 8096858319.

3. LIKER, J.K. The Toyota Way: 14 Management Principles From The World's Greatest Manufacturer. New York : McGraw-Hill, 2004. ISBN 0-07-139231-9.

Doplňující literatura k samostudiu

1. Basl, Josef. Teorie omezení v podnikové praxi : zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC. 1. vyd. Praha : Grada, 2003. ISBN 802470613X.

2. Mašín, Ivan. Cesty k vyšší produktivitě : strategie založená na prumyslovém inaženýrství. 1. vyd. Liberec : Institut prumyslového inženýrství, 1996. ISBN 8090223508.

Poslední úprava: Švecová Lenka (20.01.2021)
Metody výuky

Předmět probíhá blokovou formou po dobu 3 týdnů.

Plán výuky – přednášky

Přednášky probíhají v prvním týdnu od pondělí do pátku a to od 9 do 16 hodin. Forma přednášek je různá dle aktuálního roku, možnosti navštívit výrobní provozy a dle kapacit externích odborníků.

▪ Online setkání s předpřipravenými částmi přednášky (video záznamy přednášky).

▪ Fyzická přednáška přednášejícího – simulační hry, teoretická příprava v prostředí učeben v Praze/Zlíně.

▪ Prezentace externích odborníků a exkurze do výrobního podniku.

Plán výuky – cvičení

Cvičení probíhají druhý a třetí týden. Forma je strukturována jako praxe v konkrétním partnerském podniku, ve kterém studenti pracují na konkrétním projektu, z toho důvodu jsou praxe individuální jak z časového hlediska, tak také z hlediska místa. Po studentech je požadována flexibilita a jsou zohledněny jak časové a věcné požadavky studentů, tak také partnerských firem. Závěrem třetího týdne student prezentuje výsledky projektu managementu partnerské společnosti a poté také svým kolegům studentům. Celkový objem praxí v těchto dvou týdnech činí dohromady zhruba 40 projektových člověkohodin.

Poslední úprava: Švecová Lenka (20.01.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Simulační hra LegoLean game

Simulační hra 5S

Online průběžné testy

Účast na aktivitách v prvním týdnu – přednáška externistů a exkurze.

Zpracování projektové dokumentace – výstupů z projektu ve formě semestrální práce a prezentace.

Prezentace výsledků projektu před managementem společnosti a následně před ostatními studenty. Obhájení projektu a jeho výstupů.

Poslední úprava: Švecová Lenka (20.01.2021)
Sylabus -

Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické i praktické poznatky z oblasti moderních a specifických přístupů k managementu – lean managementu. Studenti získají znalosti pro praktickou implementaci metod lean managementu a následně zejména nové dovednosti při kooperaci na konkrétním projektu v partnerské společnosti.

Posluchači budou seznámeni s teoretickými i praktickými možnostmi uplatnění základních metod lean managementu, kterými jsou mapování hodnotového toku, metody 5S, SMED, TPM, identifikace a eliminace plýtvání, KATA management, strategické řízení leanu, manažerské dovednosti, komunikace a kontinuální zlepšování.

Pozornost je věnována zejména těm přístupům, které jsou nejčastěji v praxi používány a to včetně praktických ukázek a nácviku pomocí simulačních her. Zařazeny jsou také případové studie a exkurze. Účastníci jsou dále prakticky vedeni na projektech v partnerských společnostech s cílem získání nových dovedností v oblasti implementace metod lean managementu do reálných procesů firem.

Poslední úprava: Švecová Lenka (20.01.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 12
Práce na individuálním projektu 1.4 40
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.1 4
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha