PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Modelování v ekonomické analýze - M501038
Anglický název: Modelling in economic analysis
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Anotace
Kurz představuje základní až středněpokročilé metody analýzy časových řad, které aplikuje na otázky probíráné v předmětech Mikroekonomická teorie a Makroekonomická teorie.
Poslední úprava: Pošta Vít (13.01.2021)
Literatura

Z: Pošta, V. Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky. C.H. Beck 2018.

D. Verbeek M. A Guide to Modern Econometrics, fourth Edition. John Wiley & Sons, Ltd. 2012. ISBN 978-1-119-95167-4.

D: Cuthbertson K, Nitzsche D. Quantitative Financial Economics, Stocks, Bonds and Foreign Exchange, second edition. John Wiley & Sons, Ltd. 2004. ISBN 0-470-09171-1.

D: Glasserman P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer. 2004. ISBN 0-387-00541-3

D: Shreve S E. Stochastic Calculus for Finance I: The Binominal Asset Pricing Model. Springer. 2005. ISBN 0-387-24968-1.

Poslední úprava: Pošta Vít (10.02.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Závěrečná zkouška spočívá v diskuzi nad samostatně vypracovanou ekonomickou analýzou na přidělené téma.

Poslední úprava: Pošta Vít (12.09.2023)
Sylabus

1. Charakteristiky časových řad, stacionarita časové řady, stacionarizace časové řady, sezónní očišťování

2. Regrese – aplikace na makroekonomické problémy

3. Vektorový autoregresní model (VAR) – funkce spotřeby a jednoduchý VAR model české ekonomiky

4. Kointegrace, vícerozměrná kointegrace (VEC) – aplikace na makroekonomické problémy

5. Modely variability (GARCH) – aplikace na finanční časové řady

6. Simulace Monte Carlo výnosností akcií a úrokových měr

7. Oceňování opcí prostřednictvím Black-Scholesovy rovnice a na základě simulací

8. Investice jako opce – ocenění investice do fixního kapitálu opčními metodami

9. Optimalizace portfolia – aplikace na portfolio kapitálových instrumentů

10. Value at Risk (VaR) – aplikace na podnikové rozhodování

Poslední úprava: Pošta Vít (10.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Závěrečná zkouška spočívá v diskuzi nad samostatně vypracovanou ekonomickou analýzou na přidělené téma.

Poslední úprava: Pošta Vít (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha