PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Oceňování podniku a projektů - M501040
Anglický název: Business and Project Valuation
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina

Mařík, M: Metody oceňování podniku. Ekopress, 2018

Damodaran, A.:Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 3rd Edition, 2012

Poslední úprava: Scholleová Hana (21.09.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: 10 bodů průběžná práce, 40 bodů průběžný test, 50 bodů projekt ocenění reálného podniku. Podmínka min. 60 bodů.

Zkouška: Písemná a ústní.

Poslední úprava: Scholleová Hana (15.02.2021)
Sylabus - angličtina

1. Hodnota a cena, kategorie hodnoty. Právní úpravy oceňování.

2. Podnik a jeho vývoj, stav, okoli a další atributy ovlivňující hodnotu.

3. Metody ocenění podniku. Postup ocenění. Metoda a její volba.

4. Majetkové metody.

5. Tržní metody.

6. Výnosové metody.

7. Strategická analýza, predikce vývoje trzeb.

8. Finanční plán, metody odhadu, revize.

9. DCF, FCFE, FCFF, EVA

10. Diskontní míra, odhad nákladů kapitálu vlastního i cizího.

11. Modely - stabilní, dvoufázový, třífázový. Volba metody v závislosti na stavu a možném vývoji firmy.

12. Citlivostní analýza.

13. Projekt jako součást firmy - přístup k hodnocení.

14. Reálně opční metodika.

Poslední úprava: Scholleová Hana (15.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 1.4 40
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha