PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Podniková krize - M501041
Anglický název: Corporate Crisis
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čámská Dagmar Ing. Ph.D.
Literatura -

Z: Synek, Miloslav a kol. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. xxviii, 526 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8.

Z: Kislingerová, Eva a kol. Insolvenční praxe v České republice: v období 2008-2013. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. xv, 143 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-497-1.

D: Pollak, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Praha: C.H. Beck, 2003. xii, 122 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-803-7.

D: Kislingerová, Eva. Podnik v časech krize: jak se nedostat do potíží a jak se dostat z potíží: zkušenosti ze světové recese let 2007 až 2009. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 206 s. ISBN 978-80-247-3136-0.

Poslední úprava: Švecová Lenka (09.02.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet studenti získávají za aktivní participaci na přednáškách.

Zkoušku tvoří následující kritéria:

1) odevzdání miniúkolů 10 %

2) vypracování semestrální práce 40 %

3) absolvování průběžného testu (testů) 20 %

4) absolvování závěrečného testu 30 %

Známka je udělena na základě celkového počtu získaných bodů z výše definovaných kritérií.

Poslední úprava: Čámská Dagmar (09.02.2021)
Sylabus -

1. Životní cyklus firmy a typické vývojové tendence

2. Analýza finanční situace firmy

3. Analýza strategické pozice

4. Fáze krize

5. Symptomy krize

6. Nástroje odhalení a predikce budoucího vývoje

7. Modely predikce finanční tísně

8. Možnosti řešení podnikové krize

9. Případy úspěšné restrukturalizace

10. Insolvenční řízení

11. Právní aspekty konkurzu a reorganizace

12. Negativní jevy spojené s insolvenčním řízením

13. Stanovení hodnoty firmy

14. Hodnota firmy v insolvenci

Poslední úprava: Švecová Lenka (09.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha