PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Reálné projekty v odborné praxi - M501043
Anglický název: Real Projects in Specialised Practice
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Literatura -

Literatura doporučovaná v rámci absolvovaných povinných předmětů.

Poskytnuté firemní materiály, analýzy, data.

Veřejně dostupné zdroje.

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Studenti v průběhu semestru pravidelně konzultují s mentorem (vyučujícím) řešení daného projektu. Pro jeho realizaci je nezbytná komunikace se zadavatelem (firmou) dle jeho požadavků. Finální výstup musí být odevzdán v reprezentativní formě a prezentován před zástupci zadavatele i univerzity. Předpokládaná práce na projektu odpovídá studijní zátěži 3 ECTS, tj. rámcově 80 - 90 hodin.

Poslední úprava: Švecová Lenka (10.02.2021)
Sylabus -

Cílem předmětu je poskytnout studentům možnost uplatnit praktické poznatky z oblasti moderních a specifických přístupů k managementu. Studenti získají znalosti a dovednosti praktickou implementaci při kooperaci na konkrétním projektu v partnerské společnosti.

Studenti využijí teoretické znalosti získané v předmětech zaměřených na strategický management, inovační management, projektové řízení, finance, personalistika, informační systémy a další. Důraz je kladen na propojení dílčích oblastí.

Závěrečný výstup bude prezentován před zástupci zadavatele (v češtině či angličtině dle požadavků firmy).

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Práce na individuálním projektu 2.1 60
Účast na seminářích 0.3 7
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha