PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Transfer a komercionalizace technologií - M501045
Anglický název: Technology Transfer and Commercialization
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Zahrádka Jaromír RNDr. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

1. Horáček,R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. doplněné a přepracované vydání, C. H. Beck, Praha 2011

2. Svačina, P.: Oceňování nehmotného majetku

3. Čada, K.: Chránit či nechránit / to je otázka. Výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace. Alevia, 2014

4. Mařík, M.: Oceňování podniku - metody a postupy, Ekopress 2018

5. Scholleová, H.: Hodnota flexbility - Reálné opce, 2009

6. Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění

7. Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění

Poslední úprava: Scholleová Hana (20.02.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet - průběžná práce, průběžné testy min 50 %.

Zkouška - ústní obhajoba projektu.

Poslední úprava: Scholleová Hana (20.02.2021)
Sylabus -

1. Transfer technologií - vymezení obsahu a právní konsekvence, centra pro transfer technologií - jejich role a činnosti.

2. Právní rámec transferu technologií.

3. A2B spolupráce, právní a etické otázky (smluvní výzkum, společný výzkum, licencování, spin off...)

4. Základní koncept projektu, studie proveditelnosti a byznys plán.

5. Tržní potenciál a generátory hodnoty inovativních technologií, tržní výklenky, merketingová a strategická analýza nových technologií.

6. Ochrana duševních práv, patentová ochrana, průmyslový design, ochranné známky... Specifické sektory.

7. Licenční smlouvy, struktura a podstatné část. Model spolupráce formou Spin off nebo Joint venture. Stakeholders a jejich cíle.

8. Identifikace tržního uplatnění, výzkum trhu a jeho potřeb.

9. Predikce tržeb a zisku, finanční plán.

10. Riziko a jeho zahrnutí v diskontní sazbě, specifika diskontní sazby pro inovační projekty.

11. Tržní hodnota výsledků VaV - stanovení objetivizované hodnoty.

12. Metody ocenění nehmotného majetku - liceněční analogie, nákladové metody, mtržní multiplikátory, výnosové metody.

13. Metody založené na DCF, rNPV, reálně opční metody.

14. Perspektiva investora - finančního nebo strategického, hodnocení vstupu a odhad výstupu, směnná hodnota podílu, cíle investora, nástroje zajištění vzhledem k riziku.

Poslední úprava: Scholleová Hana (20.02.2021)
 
VŠCHT Praha