PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Regionální rozvoj a veřejná správa - M501059
Anglický název: Regional Development and Public Administration
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A.
Anotace -
Kurz přináší základní orientaci v systému veřejné správy v České republice. Cílem je dát posluchačům celkový přehled o organizaci a činnosti veřejné správy. Nosnou část kurzu tvoří obecní a krajské zřízení zejména v jejich úpravě podle zákonů o obcích a o krajích. Kromě toho kurz přinese základy studia regionálního rozvoje. Na konci kurzu budou studenti umět principy a fungování veřejné moci, základy právního státu a principy a fungování ústavních a samosprávných institucí včetně legislativního procesu. Zároveň se budou orientovat v problematice regionálního rozvoje.
Poslední úprava: Švecová Lenka (28.01.2022)
Výstupy studia předmětu -

Výstupem předmětu budou znalosti regionálního rozvoje ve vzájemných souvislostech a vazbách, znalosti systemizace a aplikace multioborových východisek v praxi regionálního rozvoje a orientace v přístupech k řešení konkrétních rozvojových problémů s ohledem na zásadní oblasti udržitelnosti, tj. ekonomického, společenského a environmentálního rozvoje.

Poslední úprava: Švecová Lenka (28.01.2022)
Literatura

Z: Hendrych, Dušan a kol. Správní věda. Teorie veřejné správy. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-561-0.

Z: Hudeček, Tomáš. Řízení a správa města. Praha: IPR, 2020. ISBN 978-80-87931-98-1.

D: Wokoun, René, Mates, Pavel a kol.: Základy regionálních věd a veřejné správy. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. ISBN 80-738-03-046.

D: Wang, Zheng. Principles of Regional Science. Cham: Springer, 2017. ISBN 978-981-13-5379-6. 10.1007/978-981-10-5367-2

D: Fischer, Manfred M.; Nijkamp, Peter (Eds.). Handbook of Regional Science. Cham: Springer, 2014. ISBN 978-3-642-23429-3.

D: Krbová, Jana. Moderní management ve veřejné správě: Nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu veřejné správy: Výzvy a možnosti. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-745-5.

D: Lang, Thilo; Görmar, Franziska (Eds.). Regional and Local Development in Times of Polarisation. Re-thinking Spatial Policies in Europe. London: palgrave macmillan, 2019. ISBN 978-981-13-1189-5. 10.1007/978-981-13-1190-1

D: Novotný, Lukáš, Maškarinec, Pavel. Strany a vládnutí v globální éře. Praha: Academia, 2020. ISBN 978-80-200-3052-8

D: Rumpel, Petr a kol. Komplexní regionální marketing. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, ISBN 978-80-7380-320-9.

D: Torre, André; Wallet, Frédéric. Regional Development in Rural Areas. Analytical Tools and Public Policies. Cham: Springer, 2016. ISBN 978-3-319-02371-7. 10.1007/978-3-319-02372-4

Poslední úprava: Švecová Lenka (16.05.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Zkouška – písemná.

Zápočet na základě:

1) docházky studenta a jeho aktivity na cvičeních

2) úrovně přípravy a prezentace samostatně vypracovávaných prací

3) sledování a prezentování aktuální legislativy

4) analýza případových studií

Poslední úprava: Novotný Lukáš (12.09.2023)
Sylabus -

1. Vymezení tématu regionálního rozvoje a veřejné správy. Vztah k dalším disciplínám (zejména geografie, ekonomie, politologie, sociologie).

2. Základy regionální a politická geografie, region, typy regionů, funkční region a regionální hierarchie, stát a státní uspořádání, členění států dle výkonu moci a formy vlády, nadnárodní a mezinárodní organizace a uskupení

3. Veřejná správa, veřejná služba, správní věda a její vývoj. Organizace veřejné správy a organizační principy, rozhodování ve veřejné správě a jeho faktory a principy, kritérium efektivnosti veřejné správy, transparentnost, odpovědnost a kontrola veřejné správy

4. Státní správa v ČR - struktura státní správy v ČR, funkce a pravomoci orgánů ústřední státní správy a dalších orgánů ústřední státní správy

5. Územní samospráva - legislativní rámec činnosti obcí, druhy obcí v ČR dle zákona o obcích, pozice hlavního města, statutárních měst, měst a obcí, charakteristické znaky obcí

6. Působnost obcí, místní správa a samospráva, místní právní předpisy - samostatná působnost, přenesená působnost, místní normotvorba, platnost a účinnost místních právních předpis

7. Krajské zřízení - legislativní úprava, odlišnosti a shodné prvky s obecním zřízením

8. Teorie regionálního rozvoje; základní teorie a konceptualizace regionu. Regionalizace, teoretické přístupy k rozvoji území

9. Regionální rozvoj (faktory lokalizační, sociální, dopravní, environmentální…)

10. Nástroje regionálního rozvoje (územní plánování, strategické plánování, regionální marketing; podpora inovačního a podnikatelského prostředí, inovativní přístupy k managementu územního rozvoje)

11. Strukturálně postižené regiony a jejich politická, ekonomická a sociální specifika

12. Finance a rozpočty, hospodaření měst

13. Diskuze aktuálních trendů reformy veřejné správy

14. Příklady úspěšných a neúspěšných regionů. Diskuse rozdílných vývojových trajektorií, proces změny území.

Poslední úprava: Švecová Lenka (28.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zkouška – písemná. Zápočet na základě: 1) docházky studenta a jeho aktivity na cvičeních a 2) úrovně samostatně vypracovávaných prací.

Poslední úprava: Švecová Lenka (16.05.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha