PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Projektování a provoz výrobních linek - M504007
Anglický název: Design and Operation of Production Lines
Zajišťuje: Děkanát FCHT (150)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Anotace
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základy projektování a provozu výrobních linek. Studenti získají základní znalosti o životním cyklu projektu, druhů projektové dokumentace a jejich tvorby, způsobů odhadů investičních a provozních nákladů, výnosnosti projektu, včetně zásad údržby a legislativních požadavků.
Literatura
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Roušar, I. Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada Publishing, 2008

Ulrich, G.D. A guide to Chemical Engineering Process Design and Economics. New York: John Wiley & Sons, 1984

Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., West, R.E. Plant Design and Economics for Chemical Engineers. New York: McGraw-Hill, 2003.

Metody výuky
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.11.2022)

Předmět je vyučován externími pracovníky z Fakulty strojní ČVUT Praha, odborným garantem je doc. Šulc.

Sylabus
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

• Přehled problematiky projektování. Životní cyklus projektu. Základní pojmy výstavby. Studie proveditelnosti.

• Druhy projektové dokumentace, členění z procesního a legislativního pohledu. Proces návrhu a přípravy dokumentace. Zužování alternativ.

• Projektová dokumentace procesní technologie (reglement, PFD, P&ID, datasheet). Tvorba schémat.

• Projektová dokumentace kusové technologie (organizační diagram, dispoziční schéma). Příklad stanovení požadavků na vybavení technologie (časové standardy).

• Projektová dokumentace budov (koordinační plán). Legislativní a jiné požadavky na přípravu dokumentace budov. Lokalizace prvků stavby v prostoru.

• Legislativní požadavky na projektovou dokumentaci.

• Bilancování linek – základní postupy.

• Bilancování linek – metodika řešení.

• Investiční náklady: náklady stavby a jejich struktura, odhady nákladů stavební a technologické části. Místní a časové faktory ceny.

• Provozní náklady: struktura provozních nákladů a postup jejich odhadu.

• Ekonomické pojmy v projektování. Toky hotovosti, investiční příležitosti, diskontování. Stanovení výnosnosti projektu a vlastních zdrojů (kritéria ziskovosti). Rozhodnutí o realizaci projektu.

• Dodavatelské systémy. Smluvní vztahy, typy smluv, obsah technické a komerční části smlouvy. Projektové řízení (rozsah, čas, náklady, kvalita, lidské zdroje, rizika, nákup).

• Údržba zařízení. Servisní zásahy, zarážky, plánování oprav. Řízení rizik.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Písemná zkouška ověřující užití znalostí pro inženýrské aplikace, ústní část zkoušky zaměřená na prověření teoretického základu.

Další požadavky na studenta:

Vypracování a odevzdání zápočtové práce na základě zadání vyučujícího.

 
VŠCHT Praha