PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Obecná didaktika - M832004
Anglický název: General didactics
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Vališová Alena prof. PhDr. CSc.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Předmět rozvíjí obecné předpoklady pro práci v profesi učitele a aplikuje pedagogickou teorii v podmínkách výchovně vzdělávacího procesu a školského systému ČR. Cílem je rozvíjet samostatné didaktické myšlení, schopnost reflektovat výukové situace, chápat didaktiku z hlediska vývoje, změn a pedagogických inovací jako nástroj vytváření příležitostí k učení žáků. Kurz zároveň orientuje studenty před a v průběhu Úvodní praxe s reflexí v základních plánovacích, výukových, organizačních a evaluačních činnostech učitele a vytváří poznatkovou bázi pro plánování, realizaci a hodnocení školního kurikula v navazující Asistentské pedagogické praxi a Souvislé pedagogické praxi I a II. Studenti budou na konci kurzu schopni charakterizovat a uvést do souvislostí základní didaktické pojmy v kontextu školní výuky, didaktické transformace učiva, projektování a hodnocení školního kurikula. Na základě analýzy modelových výukových situací zvolí vhodné výukové strategie a svoji volbu zdůvodní pomocí odborné argumentace.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (18.12.2022)
Literatura

Z: HATTIE, John a Martin MIKULÁŠ, 2022. Prokazatelné učení: Metodická příručka pro učitele. 1. Praha: Edulab. ISBN 978-80-908240-1-0.

Z: PETTY, Geoffrey, 2013. Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Překlad Jiří Foltýn. Praha: Portál, 562 s. ISBN 9788026203674.

Z: VALIŠOVÁ, Alena, KASÍKOVÁ, Hana a kol. 2019. Pedagogika pro učitele. 5. dotisk. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3357-9.

Z: VALIŠOVÁ, Alena, KOVAŘÍKOVÁ, Miroslava, 2021. Obecná didaktika a její širší pedagogické souvislosti v úkolech a cvičeních. Praha, Grada. 330 s. ISBN 978-80-271-3249-2.

Z: ZORMANOVÁ, Lucie, 2014. Obecná didaktika: pro studium a praxi. Praha: Grada, 239 s. ISBN 978-80-247-4590-9.

D: SKALKOVÁ, Jarmila, 2007. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Praha: Grada, 322 s. ISBN 978-80-247-1821-7.

D: JANÍK, T.; NAJVAR, P.; KUBIATKO, M. et al. Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 241 s. ISBN 978-80-210-6398-3.

D: KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST, 2009. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-571-4.

D: KRATOCHVÍLOVÁ, J., SVOJANOVSKÝ, P. et. al. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. Brno: MU, 2020. ISBN 978 80 210 9582 3.

D: WILIAM, Dylan a Siobhán LEAHY, 2016. Zavádění formativního hodnocení: praktické techniky pro základní a střední školy. Praha: Edulab. ISBN 978-80-906082-5-2.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (18.12.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Aktivní účast na seminářích (min. 75%)

Příprava na přednášky a semináře, průběžné a včasné plnění úkolů v e-learningu (min. 4 úkoly z 5)

Zpracování individální seminární práce dle zadání

Závěrečný písemný test

Poslední úprava: Duschinská Karolina (10.03.2019)
Sylabus

1. Obecná didaktika jako vědní disciplína, odborná východiska a související disciplíny.

2. Vyučování založené na evidenci, efektivní výukové strategie, základní struktura a fáze vyučovací hodiny.

3. Organizační formy a metody vyučování. Plánování vyučovacích hodin s akcentem na aktivizující metody práce.

4. Výchovně-vzdělávací cíle, vztah mezi cíli, hodnocením výsledků učení a činnostmi žáků. Sumativní a formativní hodnocení.

5. Modely výuky. Transmisivní výuka, výklad a strukturace deklarativních znalostí, rozvíjení procedurálních znalostí a dovedností.

6. Konstruktivistická výuka, induktivní vyvozování, badatelsky orientované vyučování.

7. Ideová, obsahová a metodická dimenze kurikula. Systém kurikulárních dokumentů v ČR, průřezová témata v kurikulu základní a střední školy.

8. Projektování školního kurikula: školní vzdělávací program, tematický plán, příprava učitele na výuku – didaktická analýza učiva.

9. Hodnocení školního kurikula – dimenze kvality výuky: zpracování obsahu, řízení třídy, podpůrné klima, podpora učení, zpětná vazba, reflexe.

10. Realizace školního kurikula: procesní, produktový a mikrostrategický model kurikula; didaktická transformace učiva, realizace a evaluace výuky.

11. Klíčové kompetence a jejich rozvoj ve výuce. Průřezová témata a mezipředmětové vztahy v kurikulu ZŠ a SŠ.

12. Výukový obsah a jeho strukturace. Učebnice a parametry jejich kvality.

13. Profesní kompetence učitele jako předpoklad efektivní pedagogické činnosti.

14. Aktuální otázky obecné didaktiky a její perspektivy v českém i mezinárodním kontextu.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (18.12.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha