PředmětyPředměty(verze: 952)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Asistentská pedagogická praxe - M832007
Anglický název: Teaching assistance practice
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Předmět navazuje na Úvodní pedagogickou praxi s reflexí a na základní teoretické předměty (Úvod do pedagogiky, Obecná didaktika). Jeho cílem je prostřednictvím úzké spolupráce studenta s učitelem chemie, u kterého praxi vykonává, prohloubit zkušenost studentů s prostředím školy a s profesí učitele a vytvořit základní pedagogické dovednosti v oblasti didaktické analýzy učiva, plánování a realizace vlastní výuky před nástupem na Souvislou pedagogickou praxi I. Klíčovou formou zapojení studenta z hlediska rozvoje jeho didaktických kompetencí je asistence pedagogovi při výuce a pedagogický mikrovýstup studenta. Asistence spočívá v pomoci učiteli při přípravě, realizaci i reflexi výuky, přičemž pozornost je zaměřena na implementaci kurikula a na rozpracování ŠVP do tematického plánu a do příprav na jednotlivé vyučovací hodiny. V rámci mikrovýstupu získává studující vlastní zkušenost s plánováním, realizací a hodnocením výuky v dílčím tématu, s promýšlením vazby na ŠVP a mezipředmětové vztahy. Z komplexu profesních kompetencí v mikrovýstupu rozvíjí zejména předmětově oborovou, didaktickou, sociální a komunikativní kompetenci. Dále se studenti zapojují do dalších pedagogických procesů, jako je doučování, práce s talentovanými žáky, asistence žákovi se specifickými potřebami, příprava pomůcek pro laboratorní experiment, oprava a hodnocení domácích úloh. Účastní se pedagogické rady školy, předmětové komise, přisedají při řešení výchovných situací, zapojují se do organizačních činností při chemických soutěžích a dalších akcích, které škola pořádá (exkurze, dny otevřených dveří, třídní schůzky, školní projekty, soutěže aj.). V rámci všech činností vytváří studující portfolio, kterým dokládá kvalitu svých činností.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (18.12.2022)
Literatura

Z: ČAPEK ADAMEC, Martin a kol. Chemie pro SOŠ nechemického zaměření. 2. vydání. Praha: Eduko, 2022. ISBN 978-80-88057-93-2.

Z: FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie pro gymnázia 1. díl. 2. vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2007. ISBN 978 80 7235 369 9.

Z: TOMKOVÁ, A., et al. Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.

Z: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT, (aktuální revize).

Z: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Praha: MŠMT, (aktuální revize).

Z: Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání (RVP SOV), pro obory kategorie M a L. Praha: MŠMT, (aktuální revize).

D: BENEŠ, Pavel a kol. Základy chemie 1. 3. vydání. Praha: Fortuna, 2014. ISBN 80-7168-720-0.

D: BENEŠ, Pavel, Jiří BANÝR a Václav PUMPR. Základy chemie 2. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2014. ISBN 80-716-8748-0.

D: BENEŠ, Pavel a kol. Chemie pro střední školy. Praha: SPN, 2001. ISBN 80-85937-46-8.

D: KOLÁŘ, Karel, Milan KODÍČEK a Jiří POSPÍŠIL. Chemie II: (organická a biochemie): pro gymnázia. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2005. ISBN 80-723-5283-0.

D: PUMPR, V., ADAMEC, M., BENEŠ, P.; SCHEUEROVÁ, V.: Základy přírodovědného vzdělávání CHEMIE pro SOŠ a SOU. 2., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2010. 48 s., 1 CD-ROM. ISBN 978-80-7373-081-9.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (18.12.2022)
Sylabus

1. Úvodní seminář.

2. Příprava a plánování výukové lekce pro mikrovýstup.

3. Realizace mikrovýstupu.

4. Asistence pedagogovi ve výuce.

5. Příprava didaktických pomůcek a materiálů včetně digitálních.

6. Zapojení do doučování žáků.

7. Opravy domácích úloh a testů.

8. Průběžná diskuze s učitelem i garantem praxí a s ostatními studenty.

9. Účast na dalších pedagogických procesech školy (porady, předmětové komise, řešení výchovných problémů žáků formou výchovných komisí nebo školní případové konference).

10. Komunikace se žáky, rodiči a dalšími odborníky ve škole, spolupráce s asistentem pedagoga aj.

11. Zpracování portfolia s ohledem na rozvoj konkrétních profesních kvalit učitele.

12. Reflektivní seminář.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (18.12.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet bude udělen na základě portfolia asistentských činností a aktivní účasti v diskuzi v e-learningovém prostředí a na reflektivním semináři.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (06.01.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 0.3 8
4 / 6 112 / 168
 
VŠCHT Praha