PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Asistentská pedagogická praxe - M832007
Anglický název: Teaching assistance practice
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.01.2019)
Předmět navazuje na úvodní pedagogickou praxi s reflexí. Jeho cílem je prohloubit zkušenost studentů s prostředím školy a profesí učitele před nástupem na souvislou pedagogickou praxi. Studenti budou přiděleni ke konkrétnímu učiteli na základní nebo střední škole, u něhož budou v průběhu semestru asistovat. Asistence spočívá v pomoci učiteli při přípravě, realizaci i reflexi výuky. Mohou také doučovat žáky, pracovat s talentovanými žáky nebo asistovat při výuce konkrétnímu žákovi. Dále mohou připravovat a opravovat testy a domácí úkoly z chemie, pomáhat při chemických soutěžích a dalších akcích, které škola pořádá v souvislosti výukou chemie.
Literatura
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.03.2019)

ZÁKLADNÍ LITERATURA

Učebnice chemie pro střední a základní školy, např.:

BENEŠ, Pavel a kol. Základy chemie 1. 3. vydání. Praha: Fortuna, 2014. ISBN 80-7168-720-0.

BENEŠ, Pavel, Jiří BANÝR a Václav PUMPR. Základy chemie 2. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2014. ISBN 80-716-8748-0.

BENEŠ, Pavel a kol. Chemie pro střední školy. Praha: SPN, 2001. ISBN 80-85937-46-8.

BLAŽEK, Jaroslav a Ján FABINI. Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. ISBN 80-723-5104-4.

FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie pro gymnázia 1. díl. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7235-369-9.

KOLÁŘ, Karel, Milan KODÍČEK a Jiří POSPÍŠIL. Chemie II: (organická a biochemie) : pro gymnázia. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2005. ISBN 80-723-5283-0.

PUMPR, Václav, 2010. Chemie: základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU. 2., aktualiz. vyd. Praha: Fortuna. ISBN 978-80-7373-081-9.

Sylabus
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.01.2019)

1. Úvodní seminář

2. Vlastní asistentská činnost studenta v průběhu semestru

3. Průběžná diskuze s vyučujícím a ostatními studenty v e-learningovém prostředí

4. Zpracování portfolia

5. Reflektivní seminář

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (06.01.2020)

Zápočet bude udělen na základě portfolia asistentských činností a aktivní účasti v diskuzi v e-learningovém prostředí a na reflektivním semináři.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,7 20
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 0,3 8
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha