PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Didaktika chemie II - M832010
Anglický název: Didactics of Chemistry II
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Klímová Helena doc. RNDr. CSc.
Holzhauser Petr RNDr. Ph.D.
Prerekvizity : M832006
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s didaktikou nejdůležitější a nejobtížnějších partií obecné, analytické, fyzikální, organické chemie a biochemie.
Poslední úprava: Holzhauser Petr (11.03.2019)
Literatura

Z: KOTZ, John C. Chemistry & chemical reactivity. 9th ed. Stamford: Cengage Learning, c2015. ISBN 978-1133949640.

Z: OPAVA, Zdeněk. Chemie kolem nás. Praha: Albatros, 1986.

Z: KOŁOS, Włodzimierz. Základy kvantové chemie vyložené bez použití matematiky. Praha: Academia, 1987. ISBN: 21-024-87.

Z: ATKINS, P. W. Periodické království: cesta do země chemických prvků. Praha: Academia, 2005. Mistři vědy. ISBN 80-200-1185-4.

Z: BÁRTA, Milan. Chemické prvky kolem nás: [pro úspěšný start studia chemie]. Ilustroval Tomáš PROFANT. Brno: Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0097-8.

Z: RAYNER-CANHAM, Geoffrey a Tina OVERTON. Descriptive inorganic chemistry. Sixth edition. New York: W.H. Freeman and Company, a Macmillan Higher Education Company, [2014]. ISBN 978-1464125577.

Z: KODÍČEK, Milan, Olga VALENTOVÁ a Radovan HYNEK. Biochemie: chemický pohled na biologický svět. 2. přepracované vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. ISBN 978-80-7592-013-3.

D: EBBING, Darrell D. a Steven D. GAMMON. General chemistry. Eleventh edition. Boston, MA, USA: Cengage Learning, [2017]. ISBN 978-1305580343.

D: HARRIS, Daniel C. a Charles A. LUCY. Quantitative chemical analysis. Ninth edition. New York: W.H. Freeman & Company, [2016]. ISBN 9781464135385.

D: HOUSECROFT, Catherine E. a A. G. SHARPE. Anorganická chemie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. ISBN 978-80-7080-872-6.

D: MCMURRY, John. Organická chemie. Přeložil Jan BUDKA, přeložil Radek CIBULKA, přeložil Dalimil DVOŘÁK, přeložil Jaroslav KVÍČALA, přeložil Pavel LHOTÁK, přeložil Jiří SVOBODA. Brno: Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2015. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN 978-80-7080-930-3.

D: ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Fyzikální chemie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013. ISBN 978-80-7080-830-6.

D: LEHNINGER, Albert L., David L. NELSON a Michael M. COX. Lehninger principles of biochemistry. 6th ed. New York: W.H. Freeman, c2013. ISBN 978-1429234146.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (22.04.2022)
Sylabus

1. Didaktika obecné chemie – názvy, vzorce, rovnice; veličiny, jednotky, výpočty ze vzorců

2. Didaktika obecné chemie – struktura atomu a periodický systém

3. Didaktika obecné chemie – chemická vazba a struktura molekul, skupenské stavy látky

4. Didaktika obecné chemie – chemické reakce, rovnice a vyčíslování, rovnováha

5. Didaktika analytické chemie – stechiometrie, výpočty z rovnic, kvantitativní analytické metody

6. Didaktika fyzikální chemie – energetika chemických reakcí (termodynamika)

7. Didaktika fyzikální chemie – rychlost chemických reakcí (kinetika)

8. Didaktika anorganické chemie – chemie prvků hlavních skupin

9. Didaktika anorganické chemie – chemie prvků hlavních skupin

10. Didaktika anorganické chemie – chemie přechodných kovů

11. Didaktika organické chemie – struktura a vlastnosti organických sloučeniny

12. Didaktika organické chemie – reakce organických sloučenin

13. Didaktika biochemie – biomolekuly, nadmolekulární struktury, metabolické dráhy a cykly

14. Didaktické aspekty environmentální chemie – životní prostředí, energie a udržitelnost

Poslední úprava: Holzhauser Petr (11.03.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Průběžné a zápočtové testy (20 %), Ústní zkouška (40 %), Domácí příprava na výuku (20 %), Aktivní účast na výuce (20 %)

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (02.06.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha