PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Profesní a osobnostní rozvoj učitele - M832014
Anglický název: Teacher Professional and Personal Growth
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
High Radka Mgr. Ph.D.
Prerekvizity : M832003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Kurz má poskytnout základní orientaci v problematice profesního a osobního rozvoje a dalšího vzdělávání učitelů (DVU). Studenti se seznámí se základními pojmy a teoretickými východisky profesního rozvoje učitelů a se současným stavem DVU v České republice. Kurz se zabývá kritérii kvality, která jsou kladena na programy profesního rozvoje. Studujícím budou poskytnuty základní témata a možnosti, díky kterým je možné rozvíjet svoji profesní identitu.
Poslední úprava: High Radka (10.03.2019)
Literatura

Z: HOLEČEK, Václav. Psychologie v učitelské praxi. 1. Praha: Grada, 2014. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3704-1.

Z: KAŠPAROVÁ, Vendula. Národní zpráva šetření TALIS 2013 [online]. Praha: Česká školní inspekce, 2014, 65 s. [cit. 2015-04-30]. ISBN 978-809-0563-230.

Z: RANKIN, Jenny Grant. First aid for teacher burnout: how you can find peace and success. New York: Routledge, [2017]. ISBN 978-1138655461.

Z: STARÝ, Karel, Dominik DVOŘÁK, David GREGER a Karolina DUSCHINSKÁ. Profesní rozvoj učitelů: podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. V Praze: Karolinum, 2012, 188 s. ISBN 978-802-4620-879.

Z: Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Z: Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

D: BAREŠ, Milan. Podpora práce začínajících učitelů: (jako součást systému dalšího profesního rozvoje pedagogických pracovníků): sborník. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2009, 41 s. ISBN 9788086956503.

D: BOCHNÍČEK, Zdeněk a Jaromír HALIŠKA. Na pomoc pedagogické praxi: publikace pro vysokoškolské studenty učitelství a začínající učitele oborů přírodních věd, matematiky a informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 131 s. ISBN 978-80-210-6302-0.

D: EURYDICE. Quality Assurance in Teacher Education in Europe. Brusel: Eurydice. 2006.

D: HEIKKINEN, Hannu L.T., Hannu JOKINEN a Päivi TYNJÄLÄ, ed. Peer-group mentoring for teacher development. London: Routledge, 2012. ISBN 0415529379.

D: HEMMS, Kerry. Teacher's Field Guide: 7 Truths About Teaching to Help You Start off Strong, Avoid Burnout, and Stay in Love with Teaching. 1. New York: Morgan James Publishing, 2017. ISBN 978-1683501848.

D: HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-755-8.

D: JANÍK, Tomáš, Radka WILDOVÁ, Klára ULIČNÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Jana JAŠKOVÁ a Barbora ŠIMŮNKOVÁ. Adaptační období pro začínající učitele. Pedagogika. 2017, 67(1), 4-26. DOI: 10.14712/23362189.2017.433. ISBN 10.14712/23362189.2017.433. Dostupné také z: http://www.scied.cz/index.php/pedagogika/article/view/433

D: KAŠPAROVÁ, Vendula, Anna HOLEČKOVÁ, Jan HUČÍN, et al. Analytická zpráva z šetření TALIS 2013. Praha: Česká školní inspekce, [2015], 85 s. ISBN 9788088087007.

D: PÍŠOVÁ, Michaela a Karolina DUSCHINSKÁ. Mentoring v učitelství: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, 204 s. ISBN 978-807-2905-188.

D: PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Praha: Triton, 2004. ISBN 9788072544745.

D: PRŮCHA, Jan. Učitel: současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-621-7.

D: RÝDL, Karel. Vývoj standardizace profese učitele v České republice − nekonečný příběh?. Orbis scholae. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014, 2014(3). ISSN 1802-4637. Dostupné také z: http://www.orbisscholae.cz/archiv/2014/2014_3_01.pdf

D: VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-731-5082-4.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (22.04.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Kurz je ukončen prezentací seminární práce, ve které studenti prokáží znalost a porozumění základní terminologii a teoretickým východiskům profesního rozvoje učitelů a budou schopni analyzovat konkrétní nabídku vzdělávacího programu z hlediska kritérií kvality a osobního přínosu.

Nutná je účast na seminářích (75%).

Poslední úprava: High Radka (10.03.2019)
Sylabus

1. Základní pojmy a teoretická východiska profese učitele

2. Další vzdělávání učitelů v kontextu vzdělávání dospělých

3. Typy DVU, formy, metody a zaměření

4. Zdroje dalšího vzdělávání učitelů, MOOC

5. Mentoring a profesní podpora začínajících učitelů

6. Kritéria kvality vzdělávacího programu DVU

7. Specifika učitele a jejich vliv na výuku

8. Autodiagnostika učitele

9. Skupinová dynamika a klima třídy a její diagnostika

10. Stresory v učitelské praxi, syndrom vyhoření a jak mu předcházet

11. Školní poradenské pracoviště a jeho standartní činnosti

12. Profesní portfolium a jeho tvorba

13. Prezentace individuálního projektu I.

14. Prezentace individuálního projektu II.

Poslední úprava: High Radka (10.03.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Účast na seminářích 1.5 42
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha