PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Úvod do školského managementu - M832015
Anglický název: Introduction to school management
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Hradecký Pavel Ing. Ph.D.
Prerekvizity : M832003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Předmět je zaměřen na pochopení základů školského managementu. Seznámí studenty se základní legislativou v oblasti školství, poskytne informace o možných způsobech řízení a rozvoje školy. Porozumění stávajícímu dění ve školách je prohloubeno zařazením bloku věnovaného projektovému řízení a oblasti přechodu školy na centrum celoživotního učení.
Poslední úprava: Hradecký Pavel (20.02.2019)
Výstupy studia předmětu

Předmět je zaměřen na pochopení základů školského managementu. Seznámí studenty se základní legislativou v oblasti školství, poskytne informace o možných způsobech řízení a rozvoje školy. Porozumění stávajícímu dění ve školách je prohloubeno zařazením bloku věnovaného projektovému řízení a oblasti přechodu školy na centrum celoživotního učení.

Poslední úprava: Hradecký Pavel (20.02.2019)
Literatura

Z: PRÁŠILOVÁ, Michaela. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1415-5.

Z: ŠIKÝŘ, Martin, David BOROVEC a Irena TROJANOVÁ. Personalistika v řízení školy. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7357-901-2.

Z: Management základních škol: [praktické rady pro ředitele škol. Praha: Raabe, c2012. Legislativa a management pro ZŠ. ISBN 978-80-87553-43-5.

Z: TROJANOVÁ, Irena, Václav TROJAN a Jindřich KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7357-899-2.

Z: ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Armstrong's handbook of human resource management practice. 13th Edition. Philadelphia, PA: Kogan Page, 2014. ISBN 9780749469641. (případně jiné vydání)

D: OBST, Otto. Manažerské minimum pro učitele. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. ISBN 80-244-1359-0.

D: BRÉDA, Jiří, Eva DANDOVÁ a František PROKOP. Alfa a omega ředitele školy. Praha: Raabe, [2019]. Legislativa a management školy. ISBN 978-80-7496-428-2.

D: RIEDL ČERNÍKOVÁ, Barbora, Irena TROJANOVÁ a Michaela TURECKIOVÁ. Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7598-258-2.

D: TROJANOVÁ, Irena. Vedení lidí ve školách a školských zařízeních. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7552-842-1.

D: PUŠKINOVÁ, Monika a Filip RIGEL. Správní řízení v praxi škol a školských zařízení. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7552-121-7.

D: WEIHRICH, Heinz, CANNICE, Mark V, KOONTZ, Harold. Management: A Global, Innovative and Entrepreneurial Perspective, McGraw-Hill, 2019. ISBN 978-8194244608 (15th Edition případně starší vydání)

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (22.04.2022)
Metody výuky

cvičení s využitím simulací.

Poslední úprava: Hradecký Pavel (20.02.2019)
Sylabus

1. Školský management - Úvod do problematiky

2. Struktura a řízení školství - MŠMT - koncepce a strategie řízení - ISCED, EQF - školská zařízení - financování

3. Vzdělávací a školská politika a její problémy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky - vzdělávací programy (RVP, ŠVP)

4. Management školy a jeho specifika

5. Vnitřní řízení školy - právní subjektivita škol

6. Řízení školy - zákonné úpravy, vyhlášky, nařízení

7. Řízení školy - rozhodování a plánování

8. Řízení školy - organizování, lidský faktor ve školském managementu

9. Řízení školy - kontrola a hodnocení ve škole a třídě

10. Klima školy, klima třídy - úloha vedení školy

11. Marketing školy, vztah rodiny a školy

12. Projektové řízení, projektové financování, možnost využívání výstupů projektů

13. Škola jako centrum celoživotního učení

14. Aktuální problémy - hodnocení kvality, mezinárodní srovnání, mobility

Poslední úprava: Hradecký Pavel (20.02.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Závěrečný test a prezentace.

Poslední úprava: Hradecký Pavel (20.02.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.7 48
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha