PředmětyPředměty(verze: 863)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do školského managementu - M832015
Anglický název: Introduction to school management
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Hradecký Pavel Ing. Ph.D.
Prerekvizity : M832003
Anotace
Poslední úprava: Hradecký Pavel Ing. Ph.D. (20.02.2019)
Předmět je zaměřen na pochopení základů školského managementu. Seznámí studenty se základní legislativou v oblasti školství, poskytne informace o možných způsobech řízení a rozvoje školy. Porozumění stávajícímu dění ve školách je prohloubeno zařazením bloku věnovaného projektovému řízení a oblasti přechodu školy na centrum celoživotního učení.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Hradecký Pavel Ing. Ph.D. (20.02.2019)

Předmět je zaměřen na pochopení základů školského managementu. Seznámí studenty se základní legislativou v oblasti školství, poskytne informace o možných způsobech řízení a rozvoje školy. Porozumění stávajícímu dění ve školách je prohloubeno zařazením bloku věnovaného projektovému řízení a oblasti přechodu školy na centrum celoživotního učení.

Metody výuky
Poslední úprava: Hradecký Pavel Ing. Ph.D. (20.02.2019)

cvičení s využitím simulací.

Sylabus
Poslední úprava: Hradecký Pavel Ing. Ph.D. (20.02.2019)

1. Školský management - Úvod do problematiky

2. Struktura a řízení školství - MŠMT - koncepce a strategie řízení - ISCED, EQF - školská zařízení - financování

3. Vzdělávací a školská politika a její problémy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky - vzdělávací programy (RVP, ŠVP)

4. Management školy a jeho specifika

5. Vnitřní řízení školy - právní subjektivita škol

6. Řízení školy - zákonné úpravy, vyhlášky, nařízení

7. Řízení školy - rozhodování a plánování

8. Řízení školy - organizování, lidský faktor ve školském managementu

9. Řízení školy - kontrola a hodnocení ve škole a třídě

10. Klima školy, klima třídy - úloha vedení školy

11. Marketing školy, vztah rodiny a školy

12. Projektové řízení, projektové financování, možnost využívání výstupů projektů

13. Škola jako centrum celoživotního učení

14. Aktuální problémy - hodnocení kvality, mezinárodní srovnání, mobility

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Hradecký Pavel Ing. Ph.D. (20.02.2019)

Závěrečný test a prezentace.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,3 8
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,7 48
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 25
Domácí příprava na výuku 25
Obhajoba individuálního projektu 25
Zkouškový test 25

 
VŠCHT Praha