PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Laboratoř didaktiky chemie II - M832017
Anglický název: Didactics of Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Havlík Jan RNDr. Ph.D.
Prerekvizity : M832006
Anotace
Poslední úprava: Havlík Jan RNDr. Ph.D. (13.02.2019)
Tento předmět navazuje na předmět Laboratoř didaktiky chemie I. Je zaměřen na školní experimenty z oblasti organické chemie, chemie přírodních látek, biochemie a dále na některé netradiční a efektní experimenty. Studenti se v rámci tohoto předmětu naučí připravovat a správně provádět demonstrační experimenty, vést laboratorní cvičení, a také aplikovat a v praxi používat teoretické poznatky, které si osvojili v předmětech Pedagogická psychologie a Didaktika chemie I a II.
Literatura
Poslední úprava: Havlík Jan RNDr. Ph.D. (11.03.2019)

Literatura základní:

ČTRNÁCTOVÁ, H. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha: Prospektrum, 2000. ISBN 80-7175-057-3.
ČTRNÁCTOVÁ, H., HALBYCH, J. Didaktika a technika chemických pokusů. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 80-246-1192-9.
ŠULCOVÁ, R., BÖHMOVÁ, H. Netradiční experimenty z organické a praktické chemie. Praha: PřF UK, 2007. ISBN 978-80-86561-81-3.
SIMONE, A. a kol. Kniha přírodovědných záhad: učební aktivity pro podporu badatelsky orientované výuky v přírodovědném vzdělávání. Praha: TEMI, 2016. ISBN 978-80-87343-61-6.
McDAID, I. 100 Ideas for Secondary Teachers: Outstanding Science Lessons. Londýn: Bloomsbury, 2015. ISBN 978-1-4729-1819-2.

Literatura doporučená:

ŠULCOVÁ, R. a kol. Chemie se nezbavíme. Praha: P3K, 2014. ISBN 978-80-87343-43-2.
MOKREJŠOVÁ, O. Moderní výuka chemie. Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-234-2.
ROESKY, H. W. Spectacular Chemical Experiments. Weinheim: Wiley-VCH, 2007. ISBN 978‑3‑527-31865-0.
GARCÍA-MARTINEZ, J., SERRANO-TORREGROSA, E. (Eds.). Chemistry Education – Best Practices, Opportunities and Trends. Weinheim: Wiley-VCH, 2015. ISBN 978-3-527-33605-0.
OPATOVÁ, M., HYBELBAUEROVÁ, S. The Experiments with Isoprenoids in Chemical Education. La Chimica nella Scuola, 2012, vol. 34, no. 3, p. 270–273. ISSN 0392-8942
Studijní opory
Poslední úprava: Havlík Jan RNDr. Ph.D. (13.02.2019)

Návody k experimentům a teoretické texty (k dispozici v elektronické podobě na e-learning.vscht.cz)

Sylabus
Poslední úprava: Havlík Jan RNDr. Ph.D. (10.03.2019)

Sylabus:

1. Alkany a alkeny; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v chemické laboratoři.

2. Alkyny a aromáty; Školní chemický experiment jako model.

3. Halogenderiváty uhlovodíků; Funkce školního chemického experimentu.

4. Alkoholy, fenoly a karbonylové sloučeniny; Fáze realizace školních experimentů.

5. Karboxylové kyseliny; Klasifikace školních chemických experimentů.

6. Dusíkaté deriváty uhlovodíků; Třídění školních experimentů z gnoseologického hlediska.

7. Polymery a biopolymery; Demonstrační experimenty.

8. Sacharidy; Využití audiovizuální techniky ve výuce chemie.

9. Aminokyseliny, bílkoviny; Laboratorní cvičení a skupinová práce.

10. Lipidy, vitamíny; Problémové a badatelsky orientované vyučování.

11. Barviva; Pracovní listy ve výuce chemie.

12. Přírodní látky; Hodnocení žáků ve výuce chemie.

13. Enzymy a chemické reakce v živých organismech; Domácí chemické experimenty.

14. Efektní organické experimenty; Improvizace ve školní laboratoři.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Havlík Jan RNDr. Ph.D. (13.02.2019)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je prezenční absolvování všech praktických lekcí v laboratoři (případné absence je nutné nahradit, náhradní termíny laboratoří budou vypsány koncem semestru či ve zkouškovém období, po domluvě s vyučujícím), odevzdání písemně vypracovaných otázek a úkolů, zadávaných na každé lekci, a absolvování závěrečné úlohy. V rámci této úlohy student připraví a provede vybraný demonstrační experiment se všemi jeho náležitostmi běžnými ve výuce středoškolské chemie. Hodnocena je didaktická i odborně-chemická stránka prováděného experimentu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2,3 64
Obhajoba individuálního projektu 0,2 6
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 3,5 98
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha