PředmětyPředměty(verze: 952)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Seminář k diplomové práci - M832020
Anglický název: Diploma thesis seminar
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Klímová Helena doc. RNDr. CSc.
Holzhauser Petr RNDr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Studenti získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné pro přípravu a vlastní zpracování diplomové práce. Pozornost bude věnována etice psaní závěrečných prací. Studenti se seznámí se s různými přístupy ke zpracování odborného textu a získají přehled o základních výzkumných metodách v oboru učitelství chemie. V závěru semináře studující vypracují a prezentují návrh plánu své diplomové práce, který bude obsahovat tematické zaměření, cíle, předpokládanou metodologii, časový harmonogram zpracování a seznam základní odborné literatury.
Poslední úprava: Duschinská Karolina (30.01.2019)
Literatura

Z: GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozš. české vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.

Z: HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.

Z: MERTLER, Craig A. Introduction to educational research. Second edition. Los Angeles: SAGE Publications, [2019]. ISBN 978-1506366128.

Z: MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1362-4.

Z: SKUTIL, Martin. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-778-7.

Z: ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, 377 s. ISBN 978-80-7367-313-0.

D: ELLEDEROVÁ, Eva. Konstrukční výzkum ve vzdělávání. Pedagogická orientace. 2017, 27(3), 419-. DOI: 10.5817/PedOr2017-3-419. ISSN 1805-9511. Dostupné také z: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/8442

D: MAREŠ, Jiří. Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika. 2015, 2015(2), 113-142.

D: MAXQDA 2018 Manual. MAXQDA: The Art of Data Analysis [online]. Berlin: VERBI Software, 2019 [cit. 2019-03-10]. Dostupné z: https://www.maxqda.com/help-max18/welcome

D: MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1362-4.

D: PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-381-9.

D: PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0980-5.

D: ŘIHÁČEK, Tomáš, Ivo ČERMÁK a Roman HYTYCH. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6382-2.

D: ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství: kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6944-2.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (22.04.2022)
Sylabus

1. Diplomová práce v oboru učitelství chemie, cíle a požadavky.

2. Etika psaní závěrečných prací, studijní předpisy.

3. Typy diplomových prací a jejich struktura.

4. Návrh a mapování tématu diplomové práce.

5. Formulace cílů a výzkumných otázek.

6. Teoretická část práce, vyhledávání a studium odborné literatury.

7. Citace, citační normy a citační software.

8. Empirická část práce, nástroje sběru dat.

9. Principy kvalitativní a kvantitativní analýzy dat.

10. Historická a komparativní diplomová práce.

11. Pedagogický projekt s ověřováním.

12. Interpretace dat a diskuze. Úvod a závěr práce. Formální úprava.

13. Obhajoba diplomové práce, ústní a powerpointová prezentace.

14. Prezentace návrhu plánu diplomové práce.

Poslední úprava: Duschinská Karolina (30.01.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

V průběhu semestru se studenti účastní výuky a aktivně se na ni připravují formou práce v e-learningovém prostředí Moodle.

V závěru semináře studenti zpracují a prezentují návrh plánu své diplomové práce, který bude obsahovat tematické zaměření, cíle, předpokládanou metodologii, časový harmonogram zpracování a seznam základní odborné literatury.

Poslední úprava: Duschinská Karolina (30.01.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha