PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Sociologické aplikace - M832025
Anglický název: Applications of sociology
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (11.02.2020)
Cílem předmětu je osvětlit studentům základy sociologie, seznámit je se sociologickým způsobem uvažování a představit vybraná sociologická témata s aplikačním přesahem do různých sfér společenského působení.
Literatura
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (22.04.2022)

Z: GIDDENS, A.: Sociologie, Praha: Argo, 2013

Z: URBAN, L.: Sociologie trochu jinak. Praha: Grada 2011

Z: HAVLÍK, R., KOŤA, J., Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál 2007

Z: DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2008

Z: BAUER, Henry H. a William E. SNIZEK. Encouraging Students in Large Classes to Ask Questions: Some Promising Results from Classes in Chemistry and Sociology. Teaching Sociology [online]. 1989, 17(3), 337-340. DOI: 10.2307/1318081. ISSN 0092055X.

D: BERGER, P. L.: Pozvání do sociologie. Praha: Naše vojsko, 2003

D: BURIÁNEK, J.: Sociologie. Praha: Nakladatelství Fortuna, 2008

D: HAVLÍK, R.: Úvod do sociologie. Praha: Karolinum, 2010

D: JANDOUREK, J.: Průvodce sociologií. Praha: Grada 2008

D: KELLER, J.: Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2010, 5. vydání

D: LINHART, Jiří, PETRUSEK, Miroslav, VODÁKOVÁ, Anna, MAŘÍKOVÁ, Hana. Velký sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996

D: ŠUBRT, J., BALON, J. Soudobá sociologická teorie. Praha: Grada Publishing, 2010

D: ŠUBRT, J., a kol. Soudobá sociologie I (Teoretické koncepce a jejich autoři). Praha: Karolinum 2007

D: ŠUBRT, J., a kol. Soudobá sociologie II (Teorie sociálního jednání a sociální struktury). Praha: Karolinum 2008

D: ŠUBRT, J., a kol. Soudobá sociologie III (Diagnózy soudobých společností). Praha: Karolinum 2008

D: ŠUBRT, J., a kol. Soudobá sociologie IV (Aktuální a každodenní). Praha: Karolinum 2010

D: ŠUBRT, J., a kol. Soudobá sociologie V (Teorie sociální změny). Praha: Karolinum 2013

D: ŠUBRT, J., a kol. Soudobá sociologie VI (Oblasti a specializace). Praha: Karolinum 2014

Sylabus
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (11.02.2020)

1. Co je sociologie

2. Způsob sociologického uvažování

3. Hlavní sociologické disciplíny a příbuzné vědy

4. Vazby jedince a společnosti, společenská struktura

5. Sociální pozice a role

6. Socializace a její činitelé

7. Sociální skupiny, specifika davu

8. Soudobé demografické trendy

9. Vazby sociologie a přírodních věd – chemie, medicína

10. Dimenze globalizace

11. Sociologie organizace

12. Pedagogické aplikace sociologie I – struktura pedagogického procesu

13. Pedagogické aplikace sociologie II – pozice a role, fenomén mládeže

14. Prezentace studentů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (11.02.2020)

Zpracování a osobní prezentace seminární práce.

 
VŠCHT Praha